September 18, 2017

Sept. 11-15, 2017

 

A concise code of Jewish law for converts /
Stacks   BM 520.3 B7.69 2017
 
 
American interests in the Holy Land revealed in early photographs from 1840 to 1940 /
Stacks   DS 108.5 B3.67 2017
 
 
Early years : the formative years of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, as told by documents and archival data : 662-689, 1902-1929 /
Stacks   BM 755 S2.88 O 2.4 2016
 
 
Hagadat ha-magid mi-Dubna : meshalim ʻatire emunah ḥokhmah ṿa-daʻat /
Stacks   BM 674.6 K7.35 2016
 
 
Hagadat Prag he-ḥadash /
Stacks   BM 674.79 H3.34 2017
 
 
Ḥaninah /
Stacks   PJ 5055 .41 O 3.75 H3.6 2016
 
 
ha-Shirim ha-genuzim = Dahlia Ravikovitch : unpublished poems /
Stacks   PJ 5054 R2.65 S5.5 2016
 
 
Home of miracles : the inspiring story of Zion Orphanage and its founder, Rabbi Avraham Yochanan Blumenthal /
Stacks   HV 1278.5 Z8 J4.713 2017
 
 
Ima zeh lo miśḥaḳ yeladim /
Stacks   PJ 5055 .37 A3.78 I 5.3 2016
 
 
Ḳol Yaʻaḳov : al hilkhot ketivat sefer Torah, tefilin, mezuzah u-megilah /
Stacks   BM 659 S3S6 2016
 
 
Ḳunṭres Gevurot shemonim : yiśa mi-dibrotaṿ be-yishuv ḳushya aḥat mefursemet ṿe-yetarets ha-ḳushya ha-hi bi-shemonim panim /
Stacks   BM 503.8 E4.9 2017
 
 
Ḳunṭres Tamim tiheyeh ha-shalem : Levaʼer ʻal pi divre Ḥazal u-gedole ha-posḳim rishonim ṿe-aḥaronim ...gam mevarer ha-isur lidrosh be-ḳosmim, menaḥashim u-megide ʻatidot ṿe-isur ha-hishtamshut be-ḳabalah maʻaśit /
Stacks   BM 526 H5.5 2016
 
 
Maʻamad ishi u-migdar : nashim palesṭiniot be-Yiśraʼel = Personal status and gender : Palestinain women in Israel /
Stacks   HQ 1728.5 M3.35 2017
 
 
My story : forty-one individuals share their personal encounters with the Rebbe : based on testimonies recorded by the My encounter with the Rebbe oral history project by Jewish Educational Media /
Stacks   BM 755 S2.88 M9 2017
 
 
Orot Yaʻaḳov : derushim nivḥarim be-maʻaśe avot /
Stacks   BS 573 B8.7 2017
 
 
Reshimot talmidim : ʻal seder ... : yalḳut me-reshimot she-nishmeʻu mi-pi maran, z.y. ʻa. a., kitve talmidim, ṿe-talmidehem, sefarim ṿa-asupot, kolel ḥidushim rabim she-lo baʼu bi-defus ʻad ʻatah /
Stacks   BS 1158 H4 S6.42 2016
 
 
Śefat ha-nahar : ʻal Haḳdamat reḥovot ha-nahar le-rabenu ha-Rashash... ṿe-neḥlaḳ le-4 neharot etan - śefat ha-nahar... me nahar... meʼorot ha-nahar... ṿe-nosaf bo mile de-nahar ṿe-hu beʼur milim u-leshonot ḳashot.
Stacks   BM 525 S5.37 2016
 
 
Sefer Bet Yeshʻayah : ʻal ḥamishah ḥumshe Torah : beʼurim ṿe-raʻyonot bi-fesuḳe ha-Torah meyusadim ʻal adne rabotai m. be-g. m /
Stacks   BS 1225 .53 R5.94 2017
 
 
Sefer Birkat Aryeh : ʻal dine ribit ha-metsuyim ṿe-sugyot de-Pereḳ Ezehu neshekh : u-vo sheloshah sheʻarim niftaḥim, shaʻare halakhah, beʼure sugyot, berure halakhah /
Stacks   BM 523.5 I 5 A3.49 2017
 
 
Sefer Ḥafets ḥayim /
Stacks   BJ 1535 G6K2.3 2016
 
 
Sefer Imre ḥoshen : ʻal Shulḥan ʻarukh Ḥoshen mishpaṭ : ṿe-hu sefer halakhot pesuḳot la-halakhah ule-maʻaśeh ʻa. p. ha-Shu. ʻa. ṿeha-mistaʻef be-nośʼe kelaṿ u-mah she-dibru ha-aḥaronim ba-ʻinyanim ha-ḳeshurim uva-dinim ha-metsuyim bi-zemanenu le-maʻaśeh  /
Stacks   KBM 523.72 E5.4 2017
 
 
Sefer Matsa ḥen : otsar balum ʻal ʻerkhe ṿi-yesode Yahadutenu mesudar lefi ʻarakhim ṿe-nośʼim /
Stacks   BM 602 H4.4 2016
 
 
Sefer Mesilat yesharim ʻim perush Mamtiḳ la-nefesh /
Stacks   BJ 1287 L8.3M3 2016c
 
 
Sefer Mishnat ḥasidim /
Stacks   BM 525 R5 2017
 
 
Sefer Pirḳe Shalom : perush ʻal Pirḳe Avot /
Stacks   BM 506 A2.3 F3.45 2017
 
 
Sefer Yalḳuṭ Shelomoh : meniʻat mikhshol ba-halakhah, uve-sofo Ḳunṭres ha-Derekh le-natseaḥ ba-milḥamah /
Stacks   BM 520.3 B3.77 2016
 
 
Sefer Yen malkhut : berurim beʼurim ṿe-sikume dinim be-hilkhot yen nesekh u-khele ha-yayin : ṿe-nilṿeh elaṿ Keter malkhut ... Hod malkhut ... Dever malkhut ... /
Stacks   BM 523.5 W5H3.6 2016
 
 
Shabat ḳodesh : Yaḳar mi-paz, ʻiyunim bi-tefilot ha-Shabat, nusaḥ Sefarad, Ashkenaz ṿa-adot ha-mizraḥ, ḳabalat Shabat, arbʻa berakhot, ḳedushat ha-yom, ʻArvit - atah ḳidashta, Shaḥarit - yiśmaḥ Mosheh, musaf - tokhnat ha-Shabat, Minḥah - atah eḥad ...ṿe-nosaf ʻalehem: maʻamar shvitah u-menuḥah - Bet ha-Leṿi ʻal ha-Torah, Maʻamar ha-śimḥah /
Stacks   BM 675 S3 Z7.89 2016
 
 
Shats lelo minyan : Etgarim, nisim, neshamot, mi-yomano shel shaliaḥ be-Sibir /
Stacks   BM 755 G6.74 A3 2017
 
 
Sheʼelot u-teshuvot Ḥeshev ha-efod : teshuvot u-filpulim /
Stacks folio   BM 522.76 A3.9 2016
 
 
Shut Beʼer Ḥayim : bo niḳbetsu Shut ṿe-ḥidushim be-4 ḥelḳe Shulḥan ʻarukh ... /
Stacks folio   BM 520.88 R6.58 2016
 
 
Silver linings : a collection of short stories /
Stacks   PS 3618 O8 .4428 S5 2017
 
 
The anti-Israel agenda : inside the political war on the Jewish state /
Stacks   DS 149 A7 .5136 2017
 
 
The daily rituals : a practical halachic guide /
Stacks   BM 700 Y5 2017
 
 
The Israel Warrior : Fighting Back for the Jewish State from Campus to Street Corner /
Stacks   DS 126.5 B6.7 2016
 
 
The Mirrer Haggadah = Hagadah shel Pesaḥ mi-gedole Yeshivat Mir : unique insights from legendary Mirrer roshei yeshiva /
Stacks   BM 674 .643 G4.4 2017
 
 
The wandering Jew has arrived /
Stacks   DS 135 E8.3 L6.413 2017
 
 
Tsaṿaʼat ha-Rivash : asher nilḳaṭ ʻal yede gedole talmide ha Baʻal shem ṭov ha-ḳadosh ... ṿe-ʻalaṿ ḥonim haḳdamah gedolah U-faraśta kanfekha ʻal amatkha ... u-maʼamar ʻAśarah ʻiḳarim, rashe peraḳim ṿe-shorashim le-darkhe ha-ʻavodah /
Stacks   BJ 1286 W6T7.2 2016
 
 
Tumat yesharim : śiḥot ṿe-shiʻurim ʻal moʻade ha-shanah /
Stacks   BM 745 A5.3 2017
 
 
What Chabad really believes : a midair dialogue on chassidic philosophy and its climactic view of our current age /
Stacks   BM 198.2 K6.4 2016

Posted by Lisa Ben-Hur
 

September 11, 2017

Sept. 4-8, 2017

 

ʻAkhshaṿ geʼulah : novelah u-masah /
Stacks   PJ 5055 .32 T3.4 A5.47 2017
 
 
ʻAl milḥamah ṿe-seḳs : dimyon musari be-Yiśra'el shel ha-yom = On war and sex : moral imagination in contemporary Israel /
Stacks   JA 79 S3 .1665 2017
 
 
Avanim loḥashot /
Stacks   PJ 5055 .22 A9.37 A9.6 2017
 
 
Avraham ṿe-Ibrahim /
Stacks   PJ 5054 K3.18 A8.73 2017
 
 
ʻEn ha-seʻarah /
Stacks   PJ 5055 .19 A9.6 E5.3 2017
 
 
Hagadaḥ shel Pesaḥ Orot min ha-Hagadah /
Stacks   BM 674.79 U8.4 2017
 
 
Hitpakḥut /
Stacks   PJ 5055 .29 A9 .2673 H5.87 2017
 
 
Holekh be-derekh mitsṿotekha : ʻim ha-Rav ʻAdin Even-Yiśraʼel (Shṭainzalts) be-ʻiḳvot sifro shel admor ha-"Tsemaḥ Tsedeḳ" ʻal ṭaʻame ha-mitsṿot /
Stacks   BM 520.8 H3.6 2016
 
 
Kesef shaḥor : Havraḥot ṿe-haʻalamot mas - ha-ḥaḳirot she-ḥaśfu et ha-parashot ha-gedolot /
Stacks   HJ 4779 I 8  A7.34 2017
 
 
Maḥazir ḥovot avudim /
Stacks   PJ 5055 .41 R3.7 M3.4 2017
 
 
Mi-metar ha-ḥulin : shirim =  Holy arrows : poems /
Stacks   PJ 5055 .48 I 8.3 M5.6 2017
 
 
Naḥat ha-shulḥan : she-hu mosad ve-nosad otanu le-harʼot mi-godel or yeḳarot rabenu Moharan... ṿi-yesod ha-ḳunṭres hu le-vaʼer ḳetsat penimiyut divre ha-Shulḥan ʻarukh ... ṿe-ʻiḳar ha-yesod ha-ḳolel kol ha-sefer hu le-vaʼer kol ha-nikhtav lema'lah ʻal pi maʼamar ha-rishon mi-sefer Liḳuṭe Moharan "Ashre temime derekh" /
Stacks   BM 520.3 N3 2017
 
 
Neharot dami /
Stacks   PQ 7798 .21 O 7.74  R5 .67154 2017
 
 
Nof ḥasar zikaron : shirim = A landscape without a memory : poems /
Stacks   PJ 5055 .15 A7 .6335 N6.3 2017
 
 
Parperaʼot la-ḥokhmah : Bo mevoʼarim kamah sipurim ṿe-ʻinyanim ha-shayakhim leha-maʼamarim ha-ḳedoshim ha-mevoʼarim be-sifre Liḳuṭe Moharan ... gam mevoʼarim bo kamah maʼamarim mi-divre rabotenu zikhronam li-verakhah ba-gemara u-midrashim ... ṿeha-meʻayen be-ḥibur zeh yavin me-ʻatsmo ha-toʻaliut ha-nimtsaʼim bo. /
Stacks   BM 198 N2.93 N3.3 2017
 
 
Safsal bi-ḳetseh ha-gan /
Stacks   PJ 5055 .35 A3.55 S3.47 2017
 
 
Sefer ʻAni ben Paḥma : Shaʻar rishon. Derashot ʻAni ben Paḥma ʻal ha-Torah mi-tokh ketav yado, Shaʻr sheni. Ḥidushe ʻAni ben Paḥma ʻal ha-Shas mi-tokh ketav yado, Shaʻar shelishi. Sefer Ahavat Tsiyon ṿi-Yerushalayim bi-sheʼelot u-teshuvot ʻAni ben Paḥma /
Stacks folio   BM 45 K8.57 2016
 
 
Sefer Otsrot Yosef : maʼamre Ḳabalah : maʼamar levanah, maʻamar Daṿid, maʼamar omer ani /
Stacks   BM 525 E5.5 2016
 
 
Shaʻar ha-haḳdamot ha-mefoʼar Meʼirat ʻenayim : Hu ha-shaʻar ha-rishon ha-kolel haḳdamot ḥashuvot be-yoter be-torat ha-sod .../
Stacks folio   BM 525 V5.48 2016
 
 
Tishʼali = Ask yourself /
Stacks   PJ 5054 E5.84 T5.7 2017
 
 
Yeḳara de-shabata : U-vo mevoʼar ʻinyanim niflaʼim harbeh mi-godel yiḳrat niflaʼot maʻalat ḳedushat Shabat ḳodesh. Gam mevoʼar bo pesuḳim harbeh ... ʻal yesod sifre Liḳuṭe Moharan ha-ḳedoshim ṿeka-mevoʼar ba-haḳdamah /
Stacks   BM 685 N3 2017
 

Posted by Lisa Ben-Hur
 

September 05, 2017

Aug. 28 - Sept. 1, 2017

 

 
Beʼur ha-liḳuṭim  : Ṿe-hu le-vaʼer ule-faresh, be-ʻiun nifla ve-nora, ha-maʼamarim ha-niflaʼim ha-nimtsaʼim ba-sefer "liḳute Moharan" ... ṿe-ḳium ʻetsot rabenu ... be-khol ha-diḳduḳim. u-vo mevoʼar beʼurim niflaʼim ... she-ḥiber rabenu ha-ḳadosh ... Naḥman mi-Breslev ... ʻal pi beʼure u-divre talmido ... Natan ... bi-khetaṿ uve-ʻal peh /
Stacks   BM 198.52 N2.83 T8.5 2017
 
 
Dibrat Shalom : ʻal ha-Torah u-moʻade ha-Torah /
Stacks   BS 1225 .53 F5.8 2017
 
 
Ezehu reshut ha-rabim : berur din reshut ha-rabim de-oraita ba-ʻayarot gedolot ba-zeman ha-zeh ... /
Stacks   BM 685 W4.3 2016
 
 
Gesharim shel yeda' : Shutfuyot aḳademyah-ḳehilah be-Yiśraʼel /
Stacks   LC 238.4 I 8 G4.74 2017
 
 
Gevarim levanim metim : parshiyot ne'elamot = Dead white men /
Stacks   PJ 5055 .41 A8.4 G4.8 2016
 
 
ha-Galut ṿeha-geʼulah : ʻiyunim ṿe-heʼarot be-Ḥumash Shemot =  /
Stacks   BS 1245 .52 D7.8 2017
 
 
ha-Ḥatranim : masaʻ be-sifrut uva-meʼah ha-ʻesrim = The subversives /
Stacks   PN 779 H4P4.5 2017
 
 
Halakḥah ke-hitraḥashut = The halakhah as event /
Stacks   BM 520.6 H2.8 2016
 
 
ha-Nigleh ṿeha-nistar be-ʻArviye Yiśraʼel = The Arab minority in Israel : open and hidden processes /
Stacks   DS 113.7 I 8.65 2017
 
 
ha-Rabi be-Pariz /
Stacks   BM 755 S2.88 B8.7 2017
 
 
ha-Seder ha-miti shel ha-moderniyut /
Stacks   CB 425 O 3.6 2017
 
 
Ḥayim shel berakhah : sheʼelot u-teshuvot be-hilkhot berakhot : karov le-arbaʻ meʼot sheʼelot u-teshuvot ḳetsarot ha-metsuyot ṿeha-shekhiḥot ha-nogʻim le-maʻaśeh yom yom be-khol ʻinyene berakhot ṿeha-mistaʻef /
Stacks   BM 523.3 B4K3.8 2017
 
 
Hemshekhiyut = Continuity /
Stacks   PJ 5055 .12 L3.99 H4.5 2017
 
 
ʻIḳve ha-tson : ḳevutsat maʼamarim = Ikvey hatson /
Stacks   BM 729 L4.3 K6.6 2017
 
 
Ketsad li-ḳero et sifrut Ḥabad /
Stacks   BM 198.54 R6.8 2017
 
 
Le-nokhaḥ ʻerev setaṿ maḥarish : S. Yizhar ṿe-huledet ha-Tsabar me-ruaḥ ha-sifrut /
Stacks   PJ 5053 Y5.5 Z7.5 2017
 
 
Maʻarekhet ha-shulḥan : ʻal shulḥan ʻarukh yoreh deʻah - hilkhot ribit ; Hakolel bo tamtsit beʼur divre rabotenu ...ṿe-ʻod ḥidushe dinim ha-mefuzarim be-sifre ha-posḳim mi-sifre Shut u-sefarim shonim /
Stacks   BM 520.88 A5.5 K6.7 2017
 
 
Maduʻa atah matsbiʻa yamin u-meḳabel śemol? = Right voters, left rules /
Stacks   JQ 1830 A5.8 T3.3 2017
 
 
Matsa ṭov : hilkhot avedah u-metsiʼah [Ḥoshen mishpaṭ 259-271] /
Stacks   BM 520.88 A5.9 H3.58 2016
 
 
Mekhilta /
Stacks   BM 517 M4.5 S5.4 2017
 
 
Niḳmat ha-yeled ha-megamgem : mivḥar ṿe-ḥadashim, 1997-2017 /
Stacks   PJ 5054 S6.5 N5.5 2017
 
 
Otsar pesuke biṭaḥon ṿi-yeshuʻah : pesuke biṭaḥon yeshuʻah ṿe-hashgaḥah /
Stacks   BS 1099 H4S3.5 2016
 
 
Rabot maḥshavot : ha-ḥayim - ha-gigim ṿe-tovanot = Many thoughts /
Stacks   B 29 C5.38 2016
 
 
Rubaʻiyat mi-shṭeṭel : (Israel 2016) = Rubaiyat from Shtetl : (Israel 2016) /
Stacks   PJ 5055 .18 H3.1 R8.33 2017
 
 
Sefer ʻAl ʻeseḳ ha-Torah /
Stacks   BM 70 Y4.45 2017
 
 
Sefer Ḥagim u-zemanim : Ḥanukah : bo yevoʼar be-ʻezrat H. yitbarakh ʻal gezerot Yaṿan, milḥemet ha-Ḥashmonaʼim ṿeha-teshuʻah, nes pakh ha-shemen, ḳeviʻat ha-ḥag, nerot Ḥanukah, minhage ha-ḥag, me-hilkhotaṿ (li-Sefaradim ṿe-Ashkenazim) ṿe-halikhotaṿ, mi-maʼamare Ḥazl ba-Gemara uva-Midrashim ... ʻim "Megilat Antịyokhus" u-Midrash le-Ḥanukah" /
Stacks   BM 695 H3 R3.885 2016
 
 
Sefer ha-Zohar ha-ḳadosh ha-shalem : ḥibura ḳedmʼah /
Stacks   BM 525 A5 2016
 
 
Sefer Mayim sheʼuvim : ʻal Pereḳ ʻArve pesaḥim : ḥidushim u-veʼurim uve-sof ha-sefer heʻarot ʻal seder ha-dapim /
Stacks   BM 506 P8.3 M3.65 2017
 
 
Sefer Minḥat ha-Leṿi : be-sugyot Ḥinukh ḳeṭanim le-mitsṿot ṿe-ḳaṭan she-higdil  /
Stacks   BM 727 V3.528 2017
 
 
Sefer Perot ha-deḳalim : leḳeṭ ḥidushe u-fisḳe rabotenu ha-ḳedoshimle-vet Uhel - Sigoṭ - Saṭmar : hilkhot nidah, yepared li-sheloshah rashim /
Stacks   BM 702 P4.488 2017
 
 
Sefer Pitḥe Zeʼev : beʼure sugyot be-Masekhet ʻEruvin : ʻinyene meḥitsot, teḥumin, ḥatserot, ketsad mishtatfin, kol gagot /
Stacks   BM 506 E9 A9.24 2017
 
 
Sefer Shulḥan mesudar : ʻal ha-moʻadim : ṿe-hu osef dinim u-minhagim ʻa. pi seder ha-Shu. ʻa. u-M. b. mi-Gemara ṿe-rishonim ʻad le-fosḳe zemanenu shelita /
Stacks   BM 690 S3.573 2017
 
 
Sefer Ṭiv giṭin : ʻal seder shemot giṭin she-sider ha-"Bet Shemuʼel" /
Stacks folio   BM 523.7 D5M2.9 2017
 
 
Sefer Ṿe-zeh leshono : otsar tsiyunim u-marʼeh meḳomot mesudar lefi ʻarakim ṿe-ʻinyanim : ṿe-hu liḳuṭ mi-divre ha-rishonim ṿeha-aḥaronim ṿe-ʻad le-divre ha-posḳim 'ki-khetavam ṿekhi-leshonam', be-ʻinyene ribit : uṿe-sofo miluʼim /
Stacks   BM 523.5 I 5 L3.5 2016
 
 
She-mashehu yiḳreh = Book of longing /
Stacks   PJ 5055 .12 G5.938 S5.4 2017
 
 
Torat Eliyahu : perushe u-veʼure marana ṿe-rabana Rabenu Eliyahu mi-Ṿilna ʻal pesuḳe Torah, Neviʼim u-khetuvim ; Diḳduḳ u-ferush ʻal ha-Torah /
Stacks   BS 1158 H4 E5.437 2017
 
 
Yalta : Roman talmudi /
Stacks   PJ 5055 .47 A3.79 Y3.58 2017
 

Posted by Lisa Ben-Hur
 

August 28, 2017

Aug. 21-25, 2017

 

A dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine period /

Reference   PJ 5205 S6 2017
 
 
Agadah Yiśreʼelit = Israeli fairy tale /
Stacks   PJ 5055 .12 V6.47 A6 2017
 
 
Araraṭim = Araratians /
Stacks   PJ 5055 .12 H4.6 A8.7 2017
 
 
Avos DeRabbi Nassan = Avot de-Rabi Natan : the ancient Baraisa that illuminates the teachings of Pirkei Avos.
Stacks   BM 506 .490 A2E5 2017
 
 
Berekhat ha-taninim : sipurim ḥadashim ṿi-yeshanim = Crocodile pool : new and old stories /
Stacks   PJ 5055.5 Z7.3 A6 2017
 
 
Berit kerutah le-ahavah /
Stacks   PJ 5055 .21 O 3.3 B4.7 2017
 
 
Be-yaḥad u-levad = Alone together /
Stacks   PJ 5055 .19 O 8.43 B4.93 2017
 
 
Forevermore & other stories /
Stacks   PJ 5053 A4A2 2016
 
 
Gemar ḥeshbon /
Stacks   PJ 5054 N3.77 G4.63 2017
 
 
ha-Bimah : ʻiyunim ḥadashim be-teʼaṭron leʼumi = Habima : new studies on national theatre /
Stacks   PN 2919.4 B5.6 2017
 
 
Hagahot Maharsham ʻal Talmud Yerushalmi : Mas. Pesaḥim, Ḥagigah ṿe-Horayot /
Stacks   BM 506 P8.3 S5.83 2017
 
 
ha-Lev ha-raʻev : shirim /
Stacks   PJ 5055 .43 R6.8 L4.8 2017
 
 
ha-Mitsnefet ṿeha-degel : leʼumiyut-sheke-neged ba-ḥarediyut ha-Mizraḥit /
Stacks   BM 390 L4.37 2016
 
 
Hazor VII : the 1990-2012 excavations, the Bronze Age /
Stacks folio   DS 110 H3.8 B4.68 2017
 
 
ʻIr miḳlaṭ : hu minyan ha-mitsṿot ṿe-ṭaʻamehen ʻonshehen ṿe-tiḳunehen : ʻal seder parashiyot ha-Torah /
Stacks   BM 520.8 D3.8 2016
 
 
Living simchah : finding the joy in everything /
Stacks   BM 645 J6.7 M3.74 2016
 
 
Mah zot omanut, la-ʻazazel? : osef maḥazot eḳzisṭentsiʼalisṭiyim /
Stacks   PJ 5055 .15 A7.63 M3.4 2017
 
 
Maḥar ulai tishtani /
Stacks   PJ 5055 .14 K6.8 M3.43 2017
 
 
Masoret Irit = Irish tradition /
Stacks   PJ 5055.4 A7.85 M3.7 2017
 
 
Megilat Ekhah : perush Yiśreʼeli ḥadash, ha-megilah u-reshameah be-aron ha-sefarim ha-yehudi le-dorotaṿ /
Stacks   BS 1535 .53 Z3.56 2017
 
 
Meḳarevet merḥaḳe zeman : Maḥzor sipurim /
Stacks   PJ 5055 .18 O4.15 M4.53 2017
 
 
Nedidat merkaz ha-tarbut : avne derekh be-hitpatḥut ha-enoshit mi-maʻarot ha-adam ha-ḳadmon le-ʻEmeḳ ha-Siliḳon = Migration of the center of culture : milestones in the evolution of mankind from the prehistoric caves to the Silicon Valley /
Stacks   CB 69 M3.9 2016
 
 
Ones ben halakhah li-metsiʼut ; ha-yaḥas li-khefiyat yaḥase min 'al nashim bi-ḳehilot ha-Yehudiyot be-Germanyah u-tsefon Tsarfat bi-yeme ha-benayim /
Stacks   HQ 1172 S3.3 2017
 
 
Operation Entebbe : the dangerous play /
Stacks folio   DS 119.7 O 4.39 2017
 
 
Pashuṭ le-haʼamin : madrikh la-maʼamin ha-ratsyonali = Just believe /
Stacks   BM 729 F3R3.8 2017
 
 
Purim : ʻinyene deyoma mi-bet midrasho shel ha-rabi me-leyubaṿiṭsh  /
Stacks   BM 695 P8 K3.75 2016
 
 
Rabbi Scherman on Chinuch : practical, perceptive answers to contemporary questions /
Stacks   BM 108 S3.44 2017
 
 
Seder Hagadah shel Pesaḥ Mishnat Ḥasidim : kaṿanot ha-Ari z. y. ʻa. a /
Stacks   BM 674.68 Y5.6 2016
 
 
Sefer ʻEt laʻaśot : ... sheʼelot u-teshuvot ... le-horot le-ʻam ha-D. derekh yelkhu bah ... be-tosefet leḳeṭ meḳorot u-veʼurim "Śifte ḥen" /
Stacks   BM 522.6 I 3 2016
 
 
Sefer Maʻarekhet ha-shulḥan : ʻal Shulḥan ʻarukh--Yoreh deʻah hilkhot nidah, miḳṿaʼot u-ṭevilat kelim : ha-kolel bo tamtsit perush ha-Ṭaz ṿeha-Shakh ʻal kol seʻif ḳaṭan ʻa. p. ha-seder ha-muva be-Shu. ʻa. ṿe-ʻod ḥidushe dinim ha-mefuzarim be-sifre ha-posḳim, mi-sifre sh. u-t. u-sefarim shonim /
Stacks   BM 520.88 A5.5 K6.7 2016
 
 
Sefer Maśkil le-David : maʼamarim be-hilkhot deʻot ṿe-ḥovot ha-levavot ha-mevaʼarim et sefer Derekh ha-Shem, ḥibro ha-ḥakham ha-Eloḳi k. mo. ha-r. R. Mosheh Ḥayim Lutsaṭ, z.y. a. ʻa. /
Stacks   BM 550 L7.823 K6.4 2017
 
 
Sefer Meʼir ha-yom halakhah yomit : halakhot pesuḳot ha-nitsrakhot le-yom be-yomo ʻa. pi maran ha-Shulḥan ʻarukh, be-shiluv minhagim u-fisḳe rabotenu geʼone Maroḳo ṿeha-Sefaradim ha-ʻarukho ba-sefer mi-shulḥan avotenu] /
Stacks folio   BM 700 A8.84 2016
 
 
Sefer Pardes shai : ʻal Hagadah shel Pesaḥ /
Stacks   BM 674.6 F3.5 2016
 
 
Sefer Shaʼagat Ariʼel : meḳorot, beʼurim ṿe-ʻiyunim ʻal ʻinyene ʻavodat ha-adam bi-yeme ha-Shovavim ha-ḳedoshim /
Stacks   BM 675 T5.2 S5.64 2016
 
 
Shaʻar ha-shamaim : toldot ha-meḳomot ha-ḳedoshim ṿe-tsiyune ha-ḳodesh bi-Yerushalayim, Ḥevron ṿe-Ḳever Raḥel ṿe-nispaḥ be-ʻinyene hishtaṭḥut ʻal ḳivre tsadiḳim, ʻim tefilot meyuḥadot u-musmakhot ḥelḳan nedirot, le-omran ba-meḳomot ha-ḳedoshim  /
Stacks   DS 109.15 L3.63 2016
 
 
Shetiḳah Parsit = Persian silence /
Stacks   PJ 5055 .12 H3.726 S4.48 2017
 
 
Shirat ha-shaḥrur /
Stacks   PJ 5055 .12 V7.33 S4.57 2017
 
 
Ṭaʻam ha-arets : Yeḳev Morad, sipur hatslaḥah /
Stacks   TP 559 I 7.5 M6.7 2017
 
 
Ṭaʻam ha-tiḳṿah = Taste of hope /
Stacks   PJ 5055 .12 R6.97 T2.3 2016
 
 
Table for two : a kallah's cookbook /
Stacks   TX 724 P3.75 2017
 
 
Yalḳuṭ halikhot ṿe-ʻinyanim ha-nogʻim le-maʻaśeh /
Stacks   BM 520.3 G7.57 2016
 
 
Yesh me-ayin : ʻisḳaʼot bi-nekhasim mufshaṭim ba-mishpaṭ ha-Talmudi = Out of nothing : transactions in icorporeal estate in Talmudic law /
Stacks   KBM 648 B7.3 2017

Posted by Lisa Ben-Hur
 

August 24, 2017

Aug. 14-18. 2017

 Be-govah ha-ofanayim /

Stacks   PJ 5055 .17 R5.34 B4.4 2017
 
 
Bi-veritekha /
Stacks   DS 107.5 F4.53 2017
 
 
G'oni neʻedar  = Johnny is missing /
Stacks   PJ 5055 .41 A4.325 A6 2017
 
 
ha-Baḥurim shel Ḳlarah = Clara and the boys /
Stacks   PJ 5055 .22 E3.5 B3.4 2017
 
 
ha-Kelavim she-navḥu be-yaldutenu hayu ḥasume peh /
Stacks   PJ 5055 .23 A7 .7635 A6 2016
 
 
ha-Muḳsamim ṿeha-muṭradim : dimui ha-yedʻa shel ha-pesikhoanalizah /
Stacks   BF 175.45 G6.87 2017
 
 
Ḳunṭres Ḳidush ha-Shem : ʻal seder ha-Rambam Hilkhot yesode ha-Torah /
Stacks   BM 645 M3.4 P4.7 2017
 
 
Le-ʻilui neshamah : ha-ʻoseḳ be-ʻinyene ha-haṭavah be-ruḥaniyut ʻim ha-nifṭarim asher be-ʻolam ha-emet uvi-feraṭ ḥovat ha-ben kelape horaṿ she-heviʼuhu la-olam ... uve-rosho hitsavnu ḳitsur hilkhot avelut ṿe-hu pisḳe ... Yosef Shalom Elyashiv ... ha-mitparsemim ba-zot kan la-rishonah /
Stacks   BM 712 Y3.87 2016
 
 
Meḳorot ha-roʻa be-nefesh ha-adam : Ḳeriʼah Yungiʼanit shel mitologyot beriʼat ha-ʻolam /
Stacks   BJ 1406 L3.54 2017
 
 
Miflegot ha-merkaz be-Yiśraʼel : Ben ha-yamin le-ven ha-śemol /
Stacks   JQ 1830 A9.79 K5.55 2017
 
 
Oraḥ nidah : Kolel heʻarot u-veʼurim bi-ḳetsat dinin ha-shayakhim le-hilkhot nidah /
Stacks   BM 702 M6.74 2016
 
 
Orot Elḥanan : u-vo toldot, ʻuvdot, zikhronot ṿe-sipure tsadiḳim ... /
Stacks   BM 755 H3.55 A3 2016
 
 
Pene Aryeh : tiḳun ʻeruvin be-ʻir Amśṭerdam : be-ʻinyan delatot ha-reʼuyot le-niʻul ṿeha-mistaʻef, ʻinyene leḥi ṿe-ḳorah meḥitsot ṿe-tsurat ha-petaḥ u-sheʼar teshuvot ṿe-ḥidushim she-ḥanani H. yitbarekh be-ʻinyene ʻeruvin /
Stacks   BM 523.3 E7 R3.57 2017
 
 
Pirḳe mekhonot /
Stacks   PJ 5055 .12 S7 P5.75 2017
 
 
Sefer Be-derekh ha-avot : shiʻurim u-veʼurim be-Firḳe Avot /
Stacks   BM 506 A2.3 Z5.7 2016
 
 
Sefer Menuḥah ṿe-śimḥah : kolel be-tokho hilkhot "muḳtseh" ʻim meḳorotehem, ḥidushim u-veʼurim ṿe-niḳreʼu Shalme śimḥah : uve-sofo luaḥ ha-muḳtseh - indeḳs lefi ḥafatsim, hagdaratam, din ṭilṭulam be-Shabat, u-meḳorotehem /
Stacks   BM 685 B8.65 2016
 
 
Sugyot ʻakhshaṿiyot be-shiluv shel yeladim u-vogrim ʻim tserakhim meyuḥadim be-Yiśraʼel : asupat meḥḳarim /
Stacks   HV 1559 I 7.5 R3.5 2017
 
 
Taʻarukhat bogre ha-toʼar ha-rishon ba-ḥuug le-omanut 2016 /
Stacks   N 7277 M3.35 2016
 
 
Taʻarukhat bogre tokhnit ha-toʼar ha-sheni be-ʼomanut 2016 = MFA Graduate Exhibition, University of Haifa, 2016 /
Stacks   N 7277 M3.3 2016
 
 
Taḥanot u-teḥinot be-musiḳah yehudit /
Stacks   M 1850 T3.43 2017
 
 
Zeman hu temunot tseruvot /
Stacks   PJ 5054 K3.424 Z4.63 2017
 

Posted by Lisa Ben-Hur
 

August 15, 2017

Aug. 7-11, 2017

 A Ḥsidisher ṿorṭ : ʻal ha-Torah : raʻayonot, sipurim u-meshalim le-parashot ha-shavuʻa mi-toratam shel gedole ha-Ḥasidut /

Stacks   BS 1225 .53 B7.6 2016
 
 
ʻAl kulanah : otsar mikhtavim meha-Rabi mi-Lyubaṿiṭsh le-nashim u-vanot = Al kulana /
Stacks   BM 726 S4.23 2016
 
 
Gender, Families, and Transmission in the Contemporary Jewish Context.
Stacks   BM 565 G3.9 2017
 
 
Genesis : from creation to covenant /
Stacks   BS 1235.2 G7.68 2017
 
 
Hitṿaʻadut = Hitvaadut /
Stacks   BJ 1285.2 S7.4 2016
 
 
Keli maḥaziḳ berakhah : ... Menuḳad u-mefusaḳ ʻim seder birkat ha-mazon kolel heʻarot ṿe-tsiyunim ... /
Stacks   BM 669 N2.4 2017
 
 
Ḳesem yerushalmi /
Stacks   DS 109 S4.43 2017
 
 
Ketsad neḥanekh li-tefilah be-vet ha-keneset? /
Stacks   BM 669 F3.94 2016
 
 
Kitve ha-Arizal ha-mevoʼar : Ḥanukah /
Stacks   BM 695 H3 K5.28 2016
 
 
Lemidʻa : Ḳeshayim bi-lemidah uṿe-rekhishat yedʻa ba-yetsirah ha-yehudit le-dorotehah /
Stacks   BM 538 L5.8 L4.8 2017
 
 
Maḥshevet Yiśraʼel : maʻamare hagut ṿe-hashḳafah aḳṭuʼaliyim, Leḳeṭ nivḥar meha-shavuʻon Marṿeh la-tsame, otsar maʼamare hashḳafah aḳṭualimha-shezurim ʻim meshalim ṿe-sipurim, imrot ṿe-raʻayonot ... /
Stacks   BM 725 M3.9 2016
 
 
Mesailot be-or ha-ḥasidut - Bar mitsṿah : Peraḳim be-veʼur shoresh ha-ḥasidut u-mahutah ṿe-darke ʻavodatah, ʻal pi ha-mevoʼar be-sifre ha-ḥasidut be-mishnat ha-Baʻal Shem Ṭov ha-ḳadosh /
Stacks   BM 707 T7.65 2016
 
 
Neʼot Aryeh : ʻal Masekhtot Yevamot, Nedarim, Giṭin, Ḳidushin, Bava ḳama, Bava batra, ʻinyanim shonim ṿe-liḳuṭim mi-ketav yad /
Stacks   BM 506 N4.3L6 2016
 
 
Sefer ʻEt laʻaśot : ... sheʼelot u-teshuvot ... le-horot le-ʻam ha-D. derekh yelkhu bah ... be-tosefet leḳeṭ meḳorot u-veʼurim "Śifte ḥen" /
Stacks   BM 522.6 I 3 2016
 
 
Sefer ha-Elef lekha Shelomoh : hagahot yeḳarot, ḥidushim u-veʼurim ʻal sefer "ʻEts ḥayim" le-rabenu Ḥayim Ṿiṭal, z.y. ʻa. a, ṿe-sefer "Nehar Shalom" le-rabenu ha-Rashash, z.y. ʻa. a. /
Stacks   BM 525 M8.73 2016
 
 
Sefer zeraʻ Shimshon : Derushim ʻal Ḥamishah ḥumshe Torah ṿe-Ḥamesh megilot /
Stacks   BS 1225 N1.77 2016
 
 
Sephardic heritage cookbook : Ottoman, Persian, Moroccan, Egyptian recipes and more /
Stacks   TX 724.2 S4.7 S4.73 2016
 
 
Shivḥe ha-Baʻal Shem Ṭov ha-shalem : ḥayaṿ u-foʻolo shel meyased ha-ḥasidut rabi Yiśraʼel Baʻal Shem Ṭov ... /
Stacks   BM 755 I 8 S4.58 2016
 
 
Śiḥot ha-rav Tsvi Yehudah : ishim /
Stacks   BS 571 A8.56 2017
 
 
Tehilim Ḳoren : peninim mi-gedole ha-Ḥasidut /
Stacks folio   BS 1420 S7.4 2016

Posted by Lisa Ben-Hur
 

August 10, 2017

July 31 - August 4, 2017

 ha-Masaʻ el ha-ḥokhmah sheme-ʻever /

Stacks   BL 535 E4.23 2017
 
 
Ḳliʼamḳʻe : Asufat maʼamarim: zikhronot, gaʻaguʻim ṿe-hirhurim, be-sheʼifah le-heʼaḥez ba-ḳeliʼamḳʻe, yadit ha-delet shel ḥadar ha-rabi /
Stacks   BM 198 W6.54 2016
 
 
Zikhronot ḥadashim : Asupot ha-agadah ṿe-ʻitsuvo shel ḳanon ʻivri moderni /
Stacks   BM 516.5 S4.22 Z5.5 2017
 
 
ʻEn yadid : shiʻurim be-hilkhot ... u-vo beʼurim u-filpulim ʻiyuniyim be-hilkhot ... mi-beʼur shiṭot ha-gemara ṿe-haʻamadat shiṭot ha-rishonim, ʻad le-veʼur shiṭat maran ha-Shulḥan ʻarukh ṿe-nośʼe kelaṿ, ṿe-ʻad le-masḳanat ha-din halakhah le-maʻaśeh : kolel et leshon ha-Shulḥan ʻarukh ṿeha-Ram"a, mesudar ʻal pi seder ha-shiʻurim /
Stacks   BM 520.9 Z3.34 2016
 
 
Yenam : saḥar be-yenam shel goyim ʻal gilgulah shel halakhah be-ʻolam ha-maʻaśeh = Principles and pressures : Jewish trade in gentile wine in the Middle Ages /
Stacks   BM 523.5 W5S6.6 2016
 
 
Temunat ʻavar : shai li-Yeraḥmiʼel Kohen /
Stacks   BM 538 M4.6 T4.6 2017
 
 
Seeking his presence : conversations with Rabbi Aharon Lichtenstein /
Stacks   BM 562 S3 .2313 2016
 
 
Ben Pesaḥ le-Shavuʻot : Halakhot u-minhagim ha-shalem, otsar meluḳaṭ mi-meʼot sifre halakhah ..ḳolel minhage yeme sefirat ha-ʻomer ...Pesaḥ sheni ...La"g ba-ʻomer, hilulat rabi Shimʻon Bar Yoḥaʼi ... be-rosh ha-sefer ḳitsur ha-dinim ṿeha-minhagim she-ben Pesaḥ le-Shavuʻot /
Stacks   BM 695 S4K6.3 2016
 
 
Sefer ha-Shulḥan ha-shalem : ḳitsur hilkhot baśar be-ḥalav, taʻarovot, ṭevilat kelim, hagʻalat kelim, meliḥah ṿe-ʻod : ʻa. p. pisḳe ha-Shu. ʻa. u-minhag ha-Sefaradim ; uve-sofo Ḳunṭres be-dine u-khelale bishul, havlaʻah ṿe-haflaṭah mi-sugyot ha-Gemara la-halakhah ule-maʻaśeh /
Stacks   BM 710 O 4.36 2016
 
 
Nes Yehudah : teʼome tsviah - ʻinyene avlut /
Stacks   BM 712 S4.88 2016
 
 
Tel talpiyot : hatser malkhuto shel ʻaṭeret tifʼeret Yiśraʼel maran saba ḳadishah mi-Roz'in, z. y. aʻ a., elaṿ ʻalu kol gedole u-ḳedoshe dor deʻah /
Stacks   BM 755 R8.93 M6.7 2016
 
 
Koaḥ ha-metsiʼut : midah ke-neged midah /
Stacks   BS 1171.2 D3.9 2017
 
 
Penine Or ha-ḥayim : ʻal Ḥamishah ḥumshe Torah : ʻim mafteaḥ ʻinyanim, mivḥar liḳuṭim /
Stacks   BS 1222 N3.56 2016
 
 
Niflaʼot mi-toratekha : Maʼamarim, beʼurim ṿe-ʻiyunim be-derekh ha-pardes ʻal hofaʻot niflaʼot shel rashe ṿe-sofe tevot ba-tanakh ṿe-nikhlal bazeh perushim mi-toratam shel rishonim ke-malʼakhim /
Stacks   BS 1225.2 A7.3 2016
 
 
Ish ʻal diglo /
Stacks   CR 115 I 7.5 B5.7 2017
 
 
Mirah hakhi hakhi = Mira the most the mostesss /
Stacks   CT 1919 P3.8 H4.74 2017
 
 
Ekh lo yadaʻati? : Dor sheni be-masʻa meṭalṭel /
Stacks   DS 135 N6R6.8 2017
 
 
A history of Muslims, Christians, and Jews in the Middle East /
Stacks   DS 58 S5.2 2017
 
 
ha-Moʻadon : Ha-sodot shel makabi Tel Aviv /
Stacks   GV 885.8 I 7.5 G7.4 2017
 
 
Zehut maʻamadit be-hithaṿut : profesyonaliyot Palesṭiniyot ba-Negev /
Stacks   HQ 1728.5 A6.32 2017
 
 
Diḳduḳ ha-ʻIvrit shel taʻatiḳe Origenes /
Stacks   PJ 4553 Y8.3 2017
 
 
ha-Ḥayim ke-vedayah : shirim : haḳdamah: Gefrey Kovensḳi : targum le-ʻivrit: Idit Ḳovensḳi /
Stacks   PJ 5054 K5.97 H3.95 2017
 
 
Ṿeha-kalah sagrah et ha-delet = And the bride closed the door /
Stacks   PJ 5054 M3.274 V4.4 2016
 
 
Ḳeren shemesh ba-yaʻar : sipuro shel Rishiḳ /
Stacks   PJ 5055 .19 O 4.7 K4.7 2017
 
 
Dibur yashir : shirim /
Stacks   PJ 5055 .29 E7.74 D5.38 2016
 
 
Kol ha-g'ez ha-zeh /
Stacks   PJ 5055 .33 I 8.44 K6.5 2017
 
 
Ṿe-ḥoref eḥad = And a single winter /
Stacks   PJ 5055 .34 A7.42 V4.46 2017
 
 
Opṭimi, roʼeh raḳ sheḥorot = Optimistic, with black tendency /
Stacks   PJ 5055 .37 E4.33 O 6.85 2017
 
 
Ḥatsi ḥalon, ḥatsi marʼah = Half window, half mirror /
Stacks   PJ 5055.2 N4.23 H3.8 2016
 
 
ʻAl yad ha-panas ba-reḥov ʻomed ish : shirim le-aba /
Stacks   PJ 5055.5 A4.4A5 2017
 
 
Me-ʻaḳov le-mishor : sefer shire hazut /
Stacks   PJ 5055.5 E4.23 M4.35 2017
 
 
Mah ḳoreh la-ḳore? : hitbonenut pesikhoanalitit bi-ḳeriʼat sifrut /
Stacks   PN 56 P9.2R6 2017
 
 
Meʼah ha-shanim shel Musah Dag : mimtsa'im ṿe-tovanot ḥadashot 'al ha-sefer 'Arba'im ha-yamim shel Musah Dag' ṿe-'al meḥabro, Frants Ṿerfel /
Stacks   PT 2647 E7.7 V5 .25338 2017
 
 
Lo mekhin ḳafeh le-malʼakh ha-maṿet /
Stacks   RJ 496 P2 M1.96 2017
 
 
Baladi : arba' 'onot be-Natsrat : yoter mi-100 matkonim meha-miṭbaḥ ha-'Aravi ha-masorati = Baladi : four seasons in Nazareth : over 100 recipes from the Palestinian kitchen = Baladī /
Stacks   TX 725 M6.28 S2.3 2016

Posted by Lisa Ben-Hur
 

July 31, 2017

July 24-28, 2017

  Le-ḥayim uli-verakhah! : hitṿaʻadut /

Stacks   BM 198.54 H5.9 2017
 
 
Books of the people /
Stacks   BM 40 B6.6 2017
 
 
Halakhic morality : essays on ethics and masorah /
Stacks   BM 520.6 S6.5 2017
 
 
The fragrance of life : a program for endless happiness /
Stacks   BM 645 J6.7 S7.4 2017
 
 
The (unofficial) Hogwarts Haggadah /
Stacks   BM 674 .644 R6H3 2017
 
 
The jubilee haggadah : proclaim liberty throughout the land for all its inhabitants /
Stacks   BM 674 .645 J9H3 2017
 
 
Hagadah shel Pesaḥ /
Stacks   BM 674.79 M5.9 2017
 
 
By his light : character and values in the service of God /
Stacks   BM 723 L5.3 2017
 
 
Gibor = Gibbor /
Stacks   PJ 5055 .18 Z4.7 G5.3 2017
 
 
Kol ha-ḳolot /
Stacks   PJ 5055 .22 O 3 .8716 K6.4 2017
 
 
Kol ha-g'ez ha-zeh /
Stacks   PJ 5055 .33 I 8.44 K6.5 2017
 
 
Tel Aviv : Gan ʻEden - Gehenom /
Stacks   PJ 5055 .36 U9.4 T4.5 2017
 

Posted by Lisa Ben-Hur
 

July 24, 2017

July 17-21, 2017

 Ḥasidilend /

Stacks   BM 198.4 I 7 R3.6 2017
 
 
Darkhe Daniyel : meḥḳarim be-madʻe ha-Yahadut li-khevod ha-Rav Profesor Daniyel Shperber /
Stacks   BM 42 S6.85 D3 2017
 
 
Shaʻare yosher : Bo niftaḥim shivʻah sheʻarim, ḥiḳre halakhot be-dine ha-sfeḳot ruba ṿe-ḥezḳah uve-dine ʻedut, Shaʻar ha-ḳavuʻa ... be-tosefet heʻarot ṿe-tsiyune marʼe meḳomot ... ṿe-nosaf la-zeh liḳuṭ ḳovets miluʼim / c me-ʼiti Shimʻon Yehudah ben Yitsḥaḳ Shemuʼel ... Hakohen Shḳap ; neʻerakh ʻal-yede ʻImanuʼel ben Saʻar Maizel.
Stacks   BM 523.9 E9S4 2017
 
 
Derekh ʻets ha-Ḥayim : bo yevoʼar derekh avodat ha-adam be-ʻolamo /
Stacks   BM 525 L8.552 2017
 
 
ʻAl ha-tefilah : ha-tefilah -- ʻavodah sheba-lev, ʻavodat ha-tefilah, nusaḥ ha-tefilah ṿe-toldot ha-tefilah : shiʻurim ṿe-hartsaʼot ʻal ha-tefilah /
Stacks   BM 669 H6.45 2017
 
 
Hagadah shel Pesaḥ : ʻim beʼur Yad ba-Hagadah /
Stacks   BM 674.6 S4.58 2017
 
 
Midreshe geʼulah : pirḳe ha-apoḳalipsah ha-Yehudit me-ḥatimat ha-Talmud ha-Bavli ṿe-ʻad reshit ha-elef ha-shishi = Midrashei geula : chapters of the Jewish apocalypse dating from the completion of the Babylonian Talmud until the sixth millennium /
Stacks   BS 649 J5K3 2017
 
 
Maḳom la-dur bo ṿe-shem lo : ḳeriʼah sifrutit ṿe-tarbutit ba-shemot ha-ʻArviyim shel ha-Arets = A local habitation and a name : a literary and cultural reading of the Arabic geographical names of the Land /
Stacks   DS 108.92 D3.4 2017
 
 
ṿa-Yehi boneh ʻir : Shemuʼel Yosef Pevzner mi-bone Ḥefah ha-ʻIvrit umi-meyasde shekhunat Hadar ha-karmel = And he builded a city : Samuel Joseph Pevzner /
Stacks   DS 110 H8.2H6 2017
 
 
Beriḥah mi-Tsfat /
Stacks   DS 110 T7.7 G3.5 2017
 
 
Fernanda ben ha-metsarim : parashat ʻEseḳ ha-bish be-Mitsrayim, ha-emet aḥare 60 shanah  /
Stacks   DS 126.5 R3.59 2017
 
 
ha-Pan ha-aḥer : tsaʻir Yehudi she-shimesh ke-sokhen ba-sherut ha-biyun ha-Natsi bi-teḳufat ha-milḥamah = Another side /
Stacks   DS 135 R7.3 R6.849 2017
 
 
La vie méconnue des temples mésopotamiens /
Stacks   DS 69.5 C4.84 2017
 
 
ha-Dramah shel ha-gavriyut ha-ḥadashah /
Stacks   HQ 1090.3 B8.56 2017
 
 
ha-Ḥayim hem sipur : antologyah shel sipurim ḳetsarim = Life Is a story : an anthology of Israeli short stories /
Stacks   PJ 5036 H3.9 2017
 
 
Shete yeme ḥayai = Two of my life /
Stacks   PJ 5054 C5.88 S4.4 2017
 
 
Ashdodim /
Stacks   PJ 5054 R4.8 A8.4 2017
 
 
Li-fene shemesh = Before the sun /
Stacks   PJ 5055 .16 K4.6 L5.4 2017
 
 
Ṿe-en ḥaruz la-maṿet : Roman /
Stacks   PJ 5055 .22 I 3 .875 V4.6 2017
 
 
Orot neḥitah /
Stacks   PJ 5055 .23 A3.57 O7.44 2017
 
 
Hagadah im tirtsu.
Stacks   PJ 5055 .24 F4.7 H3.43 2017
 
 
Hitmakrut /
Stacks   PJ 5055 .31 E4.4 H5.86 2017
 
 
ha-Yiśreʼeli ha-nitsḥi = The eternal Israeli /
Stacks   PJ 5055 .41 O 3.74 Y5.7 2017
 
 
ha-Guf ha-zeh meshorer : homobiyografyah po'eṭit /
Stacks   PJ 5055 .42 O 3.19 G8.4 2017
 
 
Ishon enekh /
Stacks   PJ 5055 .43 A3.8 I 8.4 2017
 
 
Zeriḥah /
Stacks   PJ 5055 .48 E3.5 Z4.75 2017
 
 
Shiʻurim be-ḳolnoʻa : siḥot ʻim yotsrot ṿe-yotsrim Yiśre'elim /
Stacks   PN 1993.5 I 8.6 U8.5 2017

Posted by Lisa Ben-Hur

Wednesday, April 21, 2010

 

April 8-20, 2010

Feuerbach und der Judaismus / Ursula Reitemeyer, Takayuki Shibata, Francesco Tomasoni (Hrsg.)
Münster ; New York, NY : Waxmann, 2009.
267 p. ; 21 cm.
B 2973 F4.88 2009


Facetten des Judentums : ausgewählte Aufsätze zur Begegnung von Christen und Juden sowie zur jüdischen Geschichte und Kunst / Peter Maser.
Nordhausen : Bautz, 2009
667 p.; 23 cm
BM 160 M3.8 2009


Denk an die Tage der Vergangenheit-- Lerne aus den Jahren der Geschichte : 40 Jahre Buber-Rosenzweig-Medaille / Christoph Münz, Rudolf W. Sirsch (Hg.) ; mit einem Geleitwort von Bundespräsident Horst Köhler.
Berlin : Lit, c2009.
iii, 381 p. : ill. ; 24 cm.
BM 535 D4.65 2009


Juda und Jerusalem in der Seleukidenzeit : Herrschaft, Widerstand, Identität ; Festschrift für Heinz-Josef Fabry / Ulrich Dahmen, Johannes Schnocks (Hg.).
Göttingen : V&R unipress, 2010.
415 p. : port. ; 25 cm.
BS 1110 J9.43 2010


Embroidered garments : priests and gender in biblical Israel / edited by Deborah W. Rooke.
Sheffield : Sheffield Phoenix Press, 2009.
x, 169 p. : ill. ; 25 cm.
BS 1199 P7E4.3 2009


The aesthetics of violence in the Prophets / edited by Julia M. O'Brien and Chris Franke.
New York : T & T Clark, c2010.
xii, 187 p. : ill. ; 24 cm.
BS 1505.6 V5.6 A3.7 2010


Der eine Gott und die fremden Kulte : exklusive und inklusive Tendenzen in den biblischen Gottesvorstellungen / Eberhard Bons (Hg.) ; mit Beiträgen von Eberhard Bons ...
Neukirchen-Vluyn : Neukirchener, 2009.
ix, 174 p. ; 21 cm
BS 514.3 E3.6 2009


Esau - Bruder und Feind / herausgegeben von Gerhard Langer.
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, c2009.
339 p. ; 23 cm.
BS 580 E6.5 E8.38 2009


Les Israelites dans l'armée française.
Paris : Cercle de généalogie juive, 2006.
ix, 516 p. ; 22 cm.
D 609 F8 I 8.7 2006


Von Talkshows und Wäscheleinen : ein anderer Weg in die Gedenkstätte Ravensbrück / Constanze Jaiser ... [et al.] ; mit einem Beitrag von Ute Hoffmann.
Berlin : Metropol, c2009.
192 p. ill., map ; 22 cm.
D 805.5 R3.8 V6.7 2009


Zoloto galuta : dukhovnai︠a︡ i kulʹturnai︠a︡ integrat︠s︡ii︠a︡ russkikh evreev v Izraile / sostavitelʹ i redaktor, Moshe Kenigshteĭn.
Moskva : Mosty kulʹtury ; Ierusalim : Gesharim, 2009.
459 p. : ill ; 22 cm.
DS 113.8 R8.7 Z6.6 2009


Resolving the Israeli-Palestinian conflict : perspectives on the peace process / edited by Moises F. Salinas and Hazza Abu Rabia.
Amherst, N.Y. : Cambria Press, c2009.
xii, 335 p. ; 24 cm.
DS 119.76 R4.65 2009


Israel--Geschichte und Gegenwart / Brigitte Bailer (Hg.).
Wien : Braumüller, c2009.
xi, 169 p. ; 24 cm.
DS 125 I 7.54 2009


Die Novemberpogrome 1938 : Versuch einer Bilanz / herausgegeben von der Stiftung Topographie des Terrors ; [Konzeption und Bearbeitung, Claudia Steur ; Redaktion, Anna von Arnim].
[Berlin] : Stiftung Topographie des Terrors, [2009?]
133 p. : ill. ; 26 cm.
DS 134 .255 N6.85 2009


Berliner Juden im Getto Litzmannstadt 1941-1944 : ein Gedenkbuch / bearbeitet von Ingo Loose.
Berlin : Stiftung Topographie des Terrors, c2009.
303 p. : ill. ; 27 cm.
DS 134.3 B4.8 2009


Meine Klage bleibt in meinem Herzen ewiglich : die Geschichte der Mendener Familie Bernstein unter der nationalsozialistischen Herrschaft / Annika Hille ... [et al.].
Essen : Klartext, 2009.
160 p. : 32 ill. ; 23 cm.
DS 134.36 M4.7 M4.5 2009


Le livre d'or du judaïsme algérien : 1914-1918 / Comité algérien d'études sociales ; avec la collaboration de Georges Teboul et de Jean-Pierre Bernard.
Paris : Cercle de généalogie juive, 2000.
[154], 16 p. ; 30 cm.
DS 135 A3C6.5 2000


Juifs d'Alsace : huit siècles d'histoire / [publié par l']Association Morasha.
Strasbourg : Coprur, c2009.
280 p. : ill. ; 23 cm.
DS 135 F8.5 A4.747 2009


América y los judíos hispanoportugueses / Fernando Díaz Esteban, coord.
Madrid : Real Academia de la Historia, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009.
281 p. : ill. ; 23 cm.
F 1419 J4A4.4 2009


The new citizen armies : Israel's armed forces in comparative perspective / edited by Stuart A. Cohen.
London ; New York : Routledge, 2010.
xii, 239 p. : ill. ; 25 cm.
UA 853 I 8 N4.9 2010


Arntz, H.-Dieter.
Isidors Briefe : über die Korrespondenz eines Juden aus Euskirchen / Hans-Dieter Arntz.
Aachen : Helios, c2009.
141 p. : ill. ; 25 cm.
DS 134.36 E9.7 A7.6 2009


Bauer, Uwe F. W., 1956-
Rachgier - Lohnsucht - Aberwitz : Eine Analyse antijudaistischer Interpretationen und Sprachmuster in Psalmenkommentaren des deutschen Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert / Uwe F.W. Bauer.
Wien : Lit, 2009.
138 p. ; 24 cm.
BS 1430 .55 B3.8 2009


Baumel-Schwartz, Judith Tydor, 1959-
The incredible adventures of Buffalo Bill from Bochnia : the story of a Galician Jew, persecution, liberation, transformation / Judith Tydor Baumel-Schwartz.
Portland : Sussex Academic Press, c2009.
xvi, 235 p. : ill. ; 23 cm.
DS 134.72 T9.3 B3.8 2009


Ben Zvi, Ehud, 1951-
Two sides of a coin : juxtaposing views on interpreting the book of the twelve/the twelve prophetic books / by Ehud Ben Zvi, James D. Nogalski ; introduction by Thomas Römer.
Piscataway, NJ : Gorgias Press, 2009
vi, 96 p. ; 23 cm.
BS 1505 .52 B4.69 2009


Benner, Henny, 1924-
The song is over : survival of a Jewish girl in Dresden / Henny Brenner ; translated from the German by Barbara Fischer.
Tuscaloosa : University of Alabama Press, 2010.
xviii, 92 p.: ill. ; 22 cm.
DS 135 G5 B7 .3313 2010


Biagini, Furio, 1954-
Torà e libertà : studio sulle corrispondenze tra ebraismo e anarchismo / Furio Biagini.
Lecce : I libri di Icaro, c2008.
271 p. ; 20 cm.
BM 645 P6.4 B5.3 2008


Blum, Erhard, 1950-
Textgestalt und Komposition : exegetische Beiträge zu Tora und Vordere Propheten / Erhard Blum ; herausgegeben von Wolfgang Oswald.
Tübingen : Mohr Siebeck, 2010.
viii, 416 p. ; 24 cm.
BS 1286.5 B5.95 2010


Briganti, Pierluigi, 1939-
Il contributo militare degli ebrei italiani alla grande guerra, 1915-1918 / Pierluigi Briganti.
Torino : S. Zamorani, 2009.
391 p. ; 21 cm.
D 569 A2B6.5 2009


Catonné, Jean-Marie, 1941-
Romain Gary : de Wilno à la rue du Bac / Jean-Marie Catonné.
[Paris] : Solin ; Arles : Actes sud, c2010.
293 p. : ill. ; 24 cm.
PQ 2613 A5.8 Z5.9 2010


Cesarani, David.
Major Farran's hat : the untold story of the struggle to establish the Jewish state / David Cesarani.
Cambridge, MA : Da Capo Press, 2009.
x, 290 p., [8] p. of plates : ill., maps ; 24 cm.
DS 126.4 C4.7 2009


Cohen, Susan, 1950-
Rescue the perishing : Eleanor Rathbone and the refugees / Susan Cohen.
London ; Portland, Or. : Vallentine Mitchell, 2010.
xviii, 283 p., [16] p. of plates : ill. ; 25 cm.
DA 566.9 R2.5 C6.4 2010


Ebenbauer, Peter.
Mehr als ein Gespräch : zur Dialogik von Gebet und Offenbarung in jüdischer und christlicher Liturgie / Peter Ebenbauer.
Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2010.
320 p. ; 24 cm.
BM 660 E2.4 2010


Ehret, Marian.
Polen und der Holocaust : Gedenkkultur und Öffentlichkeit am Beispiel des Konflikts um das Karmel-Kloster in Auschwitz / Marian Ehret.
Darmstadt : Büchner-Verlag, c2009.
127 p. ; 21 cm.
D 804 .348 E3.7 2009


Eisenbeth, Maurice.
Les juifs de l'Afrique du Nord : démographie & onomastique / Maurice Eisenbeth.
Paris : Cercle de généalogie juive : Gutenberg XXIe siècle, 2000.
189 p. : maps ; 30 cm.
DS 135 A2.5 E3.7 2000


Epple, Alois.
KZ Türkheim : das Dachauer Aussenlager Kaufering VI / Alois Epple.
Bielefeld : Lorbeer-Verlag, 2009.
156 p. : ill. ; 22 cm.
D 805.5 K3.8 E6.65 2009


Fallo, Elena, 1980-
Antisemitismo in America : storia dei pregiudizi e dei movimenti anti-ebraici negli Stati Uniti da Henry Ford a Louis Farrakhan / Elena Fallo ; prefazione di Bruno Bongiovanni.
Boves (Cuneo) : Araba fenice, 2008.
319 p. ; 21 cm.
DS 146 U6F3.5 2008


Feiertag, Andreas, 1968-
Stein zu Stein : jüdische Friedhöfe in Österreich = Stone to stone : Jewish cemeteries in Austria = [Le-even even : bate ḳevarot Yehudiyim be-Osṭriyah] / Andreas Feiertag [Text], Heinz Schmidt [Fotographien]; [Übersetzung ins Hebräische: Tirza Lemberger ; Übersetzung ins Englische: Burghard Zlimnig].
Weitra : Publication PNo 1, Bibliothek der Provinz, [2009?].
196 p. : ill., photos ; 32 cm.
DS 135 A9 F4.55 2009


Fewell, Danna Nolan.
Icon of loss : the haunting child of Samuel Bak / Danna Nolan Fewell and Gary A. Phillips.
Boston, Mass. : Pucker Art Publications ; Syracuse, N.Y. : Distributed by Syracuse University Press, c2009.
viii, 83 p. : ill. (chiefly col.) ; 27 cm.
ND 979 B2.7 F4.8 2009


Filc, Dani.
The political right in Israel : different faces of Jewish populism / Dani Filc.
London ; New York : Routledge, 2010.
168 p. ; 23 cm.
JQ 1830 A5.8 F5.48 2010


Fonti, Diego.
Levinas und Rosenzweig : das Denken, der Andere und die Zeit / Diego Fonti.
Würzburg : Königshausen & Neumann, c2009.
326 p. ; 24 cm.
B 3327 R6.4 F6.6 2009


Frezinskiĭ, B. I͡A.
Mozaika evreĭskikh sudeb : XX vek / Boris Frezinskiĭ.
Moskva : Knizhniki, 2008.
460 p., [32] p. of plates : ill. ; 21 cm.
DS 134.92 F7.4 2008


Ginsberg, Benjamin.
Moses of South Carolina : a Jewish scalawag during radical reconstruction / Benjamin Ginsberg.
Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press, 2010.
xi, 219 p. ; 22 cm.
F 274 M6.7 G5.6 2010


Gleicher, Jules.
Political themes in the Hebrew Scriptures / Jules Gleicher.
NY, NY : Palgrave Macmillan, 2010.
viii, 260 p. ; 22 cm.
BS 1199 P6G5.4 2010


Harel, Yaron.
Syrian Jewry in transition, 1840--1880 / Yaron Harel ; translated by Dena Ordan.
Oxford ; Portland, Or. : The Littman Library of Jewish Civilization, 2010.
[xv], 301 p. ; 25 cm.
DS 135 S9.5 H3. 6913 2010


Herter, Balduin.
Die Judengemeinde von Mosbach, 1297 bis 1940 : eine Dokumentation zur Stadtgeschichte / Balduin Herter.
Mosbach [Germany] : Grosse Kreisstadt Mosbach, [2008]
130 p. : ill., map ; 20 cm.
DS 134.36 M6.75 H4.7 2008


Herz-Kebsch, Maria, 1937-
Ich werd's euch zeigen : Erinnerungen einer Davongekommenen / Maria Herz-Kebsch undEllen B. Lawaczek.
Gelnhausen : TRIGA--Der Verlag, 2009.
149 p. ; 21 cm.
DS 134.42 H4.7A3 2009


Herzog, Peter.
La réparation : un survivant raconte / Peter Herzog.
Paris : Harmattan, 2009.
296 p. ; 21 cm.
DS 135 R7.3 H4 .7914 2009


Hoffmeister, Barbara.
S. Fischer, der Verleger : eine Lebensbeschreibung / Barbara Hoffmeister.
Frankfurt am Main : S. Fischer, c2009.
494 p., [32] p. of plates : ill., ports. ; 21 cm.
Z 315 F5.8 H6.4 2009


Homolka, Walter.
Jesus von Nazareth : im Spiegel jüdischer Forschung / Walter Homolka.
Teetz : Hentrich & Hentrich ; Berlin : Stiftung Neue Synagoge Berlin, Centrum Judaicum, 2009.
88 p. ; 16 cm.
BM 620 H6.6 2009


Jaffé, Dan, 1970-
Jésus sous la plume des historiens juifs du XXe siècle : approche historique, perspectives historiographiques, analyses méthodologiques / Dan Jaffé ; préface de Daniel Marguerat.
Paris : Cerf, 2009.
412 p. ; 24 cm.
BM 620 J3.4 2009


Kaminsky, Sarah, 1979-
Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire / Sarah Kaminsky.
Paris : Calmann-Lévy, c2009.
258 p. : ill. ; 21 cm.
HV 6675 K3.6 2009


Katz, Pierre.
Les communautés juives du Bas-Rhin en 1851 : relevés du recensement / effectués par Pierre Katz.
Paris : Cercle de généalogie juive, 2000.
1 v. (unpaged) : 1 map ; 29 cm.
DS 135 F8.5 B3.25 2000


Katz, Pierre.
Les communautés juives du Haut-Rhin en 1851 : relevés du recensement / effectués par Pierre Katz.
Paris : Cercle de généalogie juive, 2002.
1 v. (unpaged) : 1 map ; 30 cm.
DS 135 F8.5 H3.95 2002


Klier, Freya, 1950-
Promised New Zealand : fleeing Nazi persecution / Freya Klier ; translated by Jenny Rawlings.
Dunedin, N.Z. : Otago University Press, 2009.
255 p., [16] p. of plates : ill., map ; 24 cm.
DS 135 N6.5 K6.513 2009


Kuschel, Karl-Josef, 1948-
Der Kampf mit Gott : Heinrich Heine / Karl-Josef Kuschel.
Düsseldorf : Patmos, c2009.
192 p. ; 22 cm.
PT 2328 K9.84 2009


Lange, Armin, 1961-
Handbuch der Textfunde vom Toten Meer / Armin Lange.
Tübingen : Mohr Siebeck, 2009-
v. : ill. ; 24 cm.
BM 487 L3.54 2009


Lewis, Donald M.
The origins of Christian Zionism : Lord Shaftesbury and evangelical support for a Jewish homeland / Donald M. Lewis.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010.
xiii, 365 p. : ill. ; 24 cm.
DS 150.5 L4.9 2010


Littell, Jonathan, 1967-
The kindly ones : a novel / Jonathan Littell ; translated by Charlotte Mandell.
New York : Harper, c2009.
983 p. ; 24 cm.
PQ 3939 L5.8 B5.13 2009


Löhnert, Anne.
Wie die Sonne tritt heraus! : eine Klage zum Auszug Enlils mit einer Untersuchung zu Komposition und Tradition sumerischer Klagelieder in Altbabylonischer Zeit / Anne Löhnert.
Münster : Ugarit, 2009.
xiii, 499, xvi p. : ill. ; 25 cm.
PJ 4047 L6.4 2009


Maier-Katkin, Daniel, 1945-
Stranger from abroad : Hannah Arendt, Martin Heidegger, friendship, and forgiveness / Daniel Maier-Katkin.
New York : W.W. Norton, c2010.
384 p. ; 22 cm.
B 945 A6.94 M3.5 2010


Malka, Victor.
Journal d'un rabbin raté / Victor Malka.
Paris : Seuil, c2009.
280 p. ; 21 cm.
BM 755 M2.422 A3 2009


Morpurgo, Gualtiero, 1913-
La busta gialla / Gualtiero Morpurgo.
Milano : Mursia, 2009.
94 p. ; 21 cm.
DS 135 I 9 M5 .9237 2009


Nommik, Urmas.
Die Freundesreden des ursprünglichen Hiobdialogs : eine form- und traditionsgeschichtliche Studie / Urmas Nommik.
Berlin : De Gruyter, c2010.
xiii, 350 p. ; 24 cm.
BS 410 Z5 vol. 410


Pardo, Sharon, 1971-
Uneasy neighbors : Israel and the European Union / Sharon Pardo and Joel Peters.
Lanham, Md. : Lexington Books, c2010.
xii, 155 p. ; 23 cm.
DS 119.8 E9P3.7 2010


Rebenstorf, Hilke, 1960-
Sozialer Wandel und demokratische Kultur : eine explorative Studie mit Jugendlichen in Israel und der Westbank / Hilke Rebenstorf.
Berlin : Lit, c2009.
286 p. : ill. ; 21 cm.
HM 831 R4.3 2009


Reich, Zvi.
Sourcing the news : key issues in journalism--an innovative study of the Israeli press / Zvi Reich.
Cresskill, N.J. : Hampton Press, c2009.
xv, 228 p. : ill. ; 23 cm.
PN 4781 R3.77 2009


Schütz, Chana C.
Heinz Koppel : ein Künstler zwischen Berlin und Wales / Chana Schütz, Hermann Simon.
Berlin : VBB, Verlag für Berlin-Brandenburg, 2009.
149 p. : many ill. (chiefly col.) ; 24 cm.
ND 497 K6.5A4 2009


Schalm, Sabine.
Überleben durch Arbeit? : Aussenkommandos und Aussenlager des KZ Dachau 1933-1945 / Sabine Schalm.
Berlin : Metropol, c2009.
368, [1] p. 16 ill., 1 fold-out map ; 22 cm.
D 805.5 D3.3 S3.4 2009


Schmidt, Eckart David.
Heilig ins eschaton : Heiligung und Heiligkeit als eschatologische Konzeption im 1. Thessalonicherbrief / Eckart David Schmidt.
Berlin : Walter de Gruyter, 2010.
xii, 506 p. : ill. ; 23 cm.
BS 410 Z7 vol. 167


Spiegel, Marga, 1912-
Bauern als Retter : wie eine jüdische Familie überlebte / Marga Spiegel ; mit einem Vorwort von Veronica Ferres.
Berlin : Lit, c2009.
i, 177 p. : ill. ; 21 cm.
D 804.65 S6.499 2009


Spiel, Hilde.
Rückkehr nach Wien : ein Tagebuch / Hilde Spiel ; mit einem Vorwort von Daniela Strigl.
Wien : Milena, c2009.
138 p. ; 21 cm.
DB 855 S6.5 2009


Steinberg, Milton, 1903-1950.
The prophet's wife / Milton Steinberg ; with a foreword by Ari L. Goldman ; commentaries by Harold S. Kushner and Norma Rosen.
Springfield, N.J. : Behrman House, Inc., c2010.
xvii, 365 p. ; 24 cm.
PS 3537 T3 .2343 P7.6 2010


Strompf, Klara.
KZ Aussenlager Walldorf : jüdische Frauen aus Ungarn am Flughafen Frankfurt/Main 1944 / Klara Strompf ; herausgegeben von Erhard Roy Wiehn.
Konstanz : Hartung-Gorre, 2009.
67 p. : ill. ; 21 cm.
D 805.5 W3.5 S7.7 2009


Thual, François.
Le fait juif dans le monde : géopolitique et démographie / François Thual.
Paris : O. Jacob, c2010.
155 p. : maps ; 21 cm.
DS 119.6 T4.96 2010


Van Pelt, Miles V., 1969-
English grammar to ace biblical Hebrew / Miles V. Van Pelt.
Grand Rapids, Mich. : Zondervan, 2010.
106 p. ; 21 cm.
PE 1130 H5V3.5 2010


Verbin, N. (Nehama), 1968-
Divinely abused : a philosophical perspective on Job and his kin / N. Verbin.
London ; New York : Continuum, c2010.
xvi, 162 p. ; 25 cm.
BS 1415 .52 V4.7 2010


Weinberg, Elisabeth, 1922-1942?
Meinem Kummer bin ich bis jetzt noch gewachsen : das Tagebuch der Elisabeth Weinberg, 1936-1937 / herausgegeben von F. Thomas Gatter.
Nienburg : Stadt- und Kreisarchiv Nienburg, c2008.
140 p. : ill. ; 26 cm.
DS 134.36 N5.4 W4.5 2008


Wolfram, Gernot, 1975-
Paul Celan, 1920-1970 : der Dichter des Anderen / Gernot Wolfram.
Teetz : Hentrich & Hentrich, 2009.
70 p. : ill., ports. ; 16 cm.
PT 2605 E4Z9.7 2009שושנת תימן : בני־תימן בזמר העברי / ליקט, סיפר וערך, דן אלמגור.
[Israel] : Eʻeleh be-tamar, 2008
200 p. : ill. (some col.) ; 28 cm. + 1 CD (digital ; 4 3/4 in.)
M 1810 A5.6 2008


Arpaly, Boaz
שורת המורדים : ברדיצ׳בסקי, טשרניחובסקי, ברנר, נתן זך ויהודה עמיחי עם עגנון, ביאליק, גרינברג, ואלתרמן / בעז ערפלי.
Yerushalayim : Karmel, 2009.
405 p. ; 23 cm.
PJ 5020 A7.6 2009


Bin-Nun, Karmelah
מסע הפלאים של תרה בארץ לא נודעת / כרמלה בן־נון משה.
Ḳiryat Gat : Ḳorʼim, 2009.
317 p. ; 21 cm.
PJ 5054 B5.318 M3.7 2009


Engel, David
מול הר הגעש : חוקרי תולדות ישראל לנוכח השואה / דוד אנגל.
Yerushalayim : Merkaz Zalman Shazar le-toldot Yiśraʼel, 2009.
296 p. ; 24 cm.
D 804 .348 E5.44 2009


Gelbershṭaṭ, Avraham
מלונייט : הגיגים לשעת חצות אפוריזמים ופתיתי שירה / אברהם (אברי) גלברשטט.
Yerushalayim : Tsur-ot, 769 [2009]
88 p. ; 17 x 24 cm.
PJ 5054 G3.925 M5.5 2009


Goldberg, Leah, 1911-1970
אבדות : ("מוקדש לאנטוניה״) רומן גנוז / לאה גולדברג ; ערך והוסיף אחרית דבר גדעון טיקוצקי.
Tel Aviv : Sifriyat poʻalim, 2010.
380 p. ; 21 cm.
PJ 5053 G6A8.4 2010


Ḥag'ag', Shai
הוא יודע, אבל -- אלו ימים משנים : שירים / שי חג׳ג׳.
Yerushalayim : Tsor-ot, 2009.
44 p. ; 22 cm.
PJ 5055 .23 A3.3H8 2009


Hoffmann, Yoel
מצבי רוח / יואל הופמן.
Yerushalayim : Keter, 2010.
191 p. ; 18 cm.
PJ 5054 H6.319 M3.8 2010


Isaac ben Moses, of Vienna, ca. 1200-ca. 1270
ספר אור זרוע / יצחק משה מווינה ; עם פסקי מהר״ח לרבי חיים ב״ר יצחק אור זרוע.
Yerushalayim : Mifʻal Torat Ḥakhme Ashkenaz, Mekhon Yerushalayim, 770 [2009 or 2010].
3 v. ; 29 cm.
BM 520.9 I 8 2009


Romemah, ʻOfer
סוד העולמות הנסתרים / עופר רוממה ; [גרפיקה ואיורים איוון בוגוד]
Tel-Aviv : Ḳaṿim ishiyim, 2009
163 p. : ill. ; 21 cm.
BM 525 R6.6 2009


Sella, Yorai, 1961-
שאמות, שאינני יודע מתי, שאינני זוכר / יורי סלע.
Yerushalayim : Karmel, 2009.
300 p. ; 23 cm.
PJ 5054 S2.487 S5.4 2009


Yishai, Daṿid, 1920-
אביב סתוי : שירים / דוד ישי.
[Tel Aviv] : Sifre ʻIton 77, 2009.
60 p. ; 22 cm.
PJ 5055.5 I 7.5 A8.4 2009

Thursday, April 08, 2010

 

March 24 - April 7, 2010

New directions in Jewish philosophy / edited by Aaron W. Hughes and Elliot R. Wolfson.
Bloomington : Indiana University Press, c2010.
x, 362 p. : ill. ; 25 cm.
B 154 N4.9 2010


Prophecy after the prophets? : the contribution of the Dead Sea scrolls to the understanding of biblical and extra-biblical prophecy / Kristin de Troyer and Armin Lange (eds) ; with the assistance of Lucas L. Schulte.
Leuven, Belgium ; Walpole, MA : Peeters, 2009.
xiv, 242 p. : ill. ; 23 cm.
BM 487 P7.6 2009


Why study Talmud in the twenty-first century? : the relevance of the ancient Jewish text to our world / [edited by] Paul Socken.
Lanham : Lexington Books, c2009.
ix, 252 p. ; 24 cm.
BM 501 W4.9 2009


Joseph und Aseneth / herausgegeben von Eckart Reinmuth ; eingeleitet, ediert, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von Eckart Reinmuth ... [et al.].
Tübingen : Mohr Siebeck, c2009.
xi, 280 p. : ill. ; 23 cm.
BS 1830 J6A1 2009


Denkzeichen Güterbahnhof Darmstadt : zur Erinnerung an die unter dem Nazi-Regime aus dem ehemaligen Volksstaat Hessen deportierten Juden und Sinti : eine Dokumentation / Redaktion, Renate Dreesen, Elisabeth Krimmel ; herausgegeben von der Initiative Gedenkort Güterbahnhof Darmstadt.
Darmstadt : Initiative Gedenkort Güterbahnhof Darmstadt, 2009.
133, [1] p. : ill. ; 21 cm.
D 804 .175 D3.7 D4.6 2009


A Holocaust crossroads : Jewish women & children in Ravensbrück / edited by Irith Dublon-Knebel.
Edgware : Vallentine Mitchell, 2010.
viii, 289 p. ; 24 cm.
D 805.5 R3.8 H6.45 2010


Hier : Gedächtnisorte in Vorarlberg 38-45 / Fotografien von Sarah Schlatter ; Ortsbeschreibungen und Interviews von Markus Barnay.
Hohenems : Bucher : Jüdisches Museums, c2008.
175 p. ; col. ill., map ; 13 x 14 cm.
DB 779 H5.4 2008


Where heaven and earth meet : Jerusalem's sacred esplanade / editors, Oleg Grabar and Benjamin Z. Kedar.
Jerusalem : Yad Ben-Zvi Press ; Austin : University of Texas Press, c2009.
411 p. : ill. ; 28 cm.
DS 109.28 W5.4 2009


Jerusalem : die Geschichte einer heiligen Stadt / Annette Grossbongardt und Dietmar Pieper (Hg.) ; Karen Andresen ... [et al.].
München : Deutsche Verlags-Anstalt ; Hamburg : Spiegel, 2009.
284 p. : ill. ; 22 cm.
DS 109.9 J4.545 2009


Religious diversity in Ancient Israel and Judah / edited by Francesca Stavrakopoulou and John Barton.
London : T & T Clark, 2010.
xvi, 207 p. ; 24 cm.
DS 111.7 R4.5 2010


Mizrekh : Jewish studies in the Far East = Iudaika na Dal'nem Vostoke = Yidishe limudim af dem vaytn mizrekh / [edited by] Ber Boris Kotlerman.
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009.
282 p. ; 22 cm.
DS 113.8 A8.4 M5.9 2009


Vom Vorzug der Unberühmtheit : Alice Steinmann : ein jüdisches Frauenleben 1908-2008 / [herausgegeben von M. Gosmann].
Arnsberg : Stadtarchiv Arnsberg, 2009.
96 p. : ill. ; 23 cm.
DS 134.42 S7.4 V6.6 2009


Insiders and outsiders : dilemmas of East European Jewry / edited by Richard I. Cohen, Jonathan Frankel, and Stefani Hoffman.
Portland, Or. : The Littman Library of Jewish Civilization, 2010.
[xiii], 248 p., 10 p. of plates : ill. ; 24 cm.
DS 135 E8.3 I 4.5 2010


Forces of transformation : the end of the Bronze Age in the Mediterranean : proceedings of an international symposium held at St. John's College, University of Oxford 25-6th March 2006 / edited by Christoph Bachhuber and R. Gareth Roberts.
Oxford : Oxbow/British Association for Near Eastern Archaeology ; Oakville, CT : Distributed in the USA by David Brown, c2009.
viii, 227 p. : ill., maps ; 29 cm.
GN 778.25 F6.7 2009


The call of the homeland : diaspora nationalisms, past and present / edited by Allon Gal, Athena S. Leoussi, Anthony D. Smith.
Leiden ; Boston : Brill, 2010.
xxv, 401p. ; 25 cm.
JC 311 C2.87 2010


Aramaic in postbiblical Judaism and early Christianity : papers from the 2004 National Endowment for the Humanities Summer Seminar at Duke University / edited by Eric M. Meyers and Paul V.M. Flesher.
Winona Lake, Ind. : Eisenbrauns, 2010.
xx, 300 p. ; 24 cm.
PJ 5201 N3.85 2010


Aston, David A.
Burial assemblages of dynasty 21-25 : chronology, typology, developments / David A. Aston.
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009.
497 p. : ill. ; 31 cm.
DT 62 T6 A8.86 2009


Balakian, Jan.
Reading the plays of Wendy Wasserstein / Jan Balakian.
New York : Applause Theatre and Cinema Books, 2010.
x, 244 p. : ill. ; 23 cm.
PS 3573 A7.98 Z3.5 2010


Baron, Ilan Zvi, 1978-
Justifying the obligation to die : war, ethics, and political obligation with illustrations from Zionism / Ilan Zvi Baron.
Lanham, MD : Lexington Books, c2009.
xxiv, 271 p. ; 24 cm.
JC 329.5 B3.7 2009


Baumol, Avi.
The poetry of prayer : Tehilim in Tefillah / Avi Baumol.
Jerusalem : Gefen Publishing, 2009.
xv, 292 p. ; 25 cm.
BS 1517.2 B3.76 2009


Boddens Hosang, F. J. E.
Establishing boundaries : Christian-Jewish relations in early council texts and the writings of Church Fathers / by F.J.E. Boddens Hosang.
Leiden ; Boston : Brill, 2010.
xii, 201 p. ; 25 cm.
BM 535 B5.85 2010


Brill, Alan.
Judaism and other religions : models of understanding / Alan Brill.
New York : Palgrave Macmillan, 2010.
xiv, 275 p. ; 22 cm.
BM 534 B7.5 2010


Ciampi, Paolo.
Una famiglia / Paolo Ciampi.
Firenze : Giuntina, 2010.
171 p. : ill. ; 21 cm.
DS 135 I 9 A1.35 2010


Collins, John Joseph, 1946-
Beyond the Qumran community : the Sectarian Movement of the Dead Sea Scrolls / John J. Collins.
Grand Rapids, Mich. : William B. Eerdmans Pub. Co., 2010.
xii, 266 p., [10] p. of plates : ill., maps ; 23 cm.
BM 175 Q6C6.5 2010


Finkelstein, Norman H.
Jewish comedy stars : classic to cutting edge / by Norman H. Finkelstein.
Minneapolis : Kar-Ben Pub., 2010.
96 p. : ill. ; 20 cm.
PN 1590 J4.8 F5.6 2010


Fischer, Alexander A. (Alexander Achilles)
Der Text des Alten Testaments : Neubearbeitung der Einführung in die Biblia Hebraica von Ernst Würthwein / Alexander Achilles Fischer
Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2009.
379 p. : ill. ; 23 cm.
BS 1136 F5.7 2009


Germinario, Francesco, 1955-
Costruire la razza nemica : la formazione dell'immaginario antisemita tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento / Francesco Germinario.
[Turin, Italy] : UTET libreria, c2010.
xlii, 381 p. ; 24 cm.
DS 145 G3.6 2010


Gilbert-Lurie, Leslie.
Bending toward the sun : a mother and daughter memoir / Leslie Gilbert-Lurie with Rita Lurie.
New York : Harper, c2009.
357 p. : ill., geneal. table ; 24 cm.
D 811.5 L9.7 2009


Grenville, Anthony.
Jewish refugees from Germany and Austria in Britain, 1933-1970 : their image in AJR information / Anthony Grenville.
London ; Portland, Or. : Vallentine Mitchell, 2010.
xiv, 286 p., [8] p. of plates : ill. ; 25 cm.
DS 135 E5 G8.55 2010


Hahn, Andreas.
Canon Hebraeorum, canon ecclesiae : zur deuterokanonischen Frage im Rahmen der Begründung alttestamentlicher Schriftkanonizität in neuerer römisch-katholischer Dogmatik / Andreas Hahn.
Zürich ; Wien ; Berlin : Lit, c2009.
402 p. : ill. ; 24 cm.
BS 1135 H3.4 2009


Halkin, Hillel, 1939-
Yehuda Halevi / Hillel Halkin.
New York : Nextbook : Schocken, c2010.
353 p. ; 20 cm.
PJ 5050 J8 Z6.94 2010


Hall, Sarah Lebhar.
Conquering character : the characterization of Joshua in Joshua 1-11 / Sarah Lebhar Hall.
New York : Continuum, 2010.
xii, 231p. ; 25 cm.
BS 1295 .52 H3.6 2010


Heinzelmann, Wilfried.
Sozialhygiene als Gesundheitswissenschaft : die deutsch/deutsch-jüdische Avantgarde 1897-1933 : eine Geschichte in sieben Profilen / Wilfried Heinzelmann ; mit einem Geleitwort von Ulrich Laaser.
Bielefeld : Transcript, 2009.
418 p. : ill. ; 23 cm.
RA 501 H4.5 2009


Hoffman, Joel M., 1968-
And God said : how translations conceal the Bible's original meaning / Joel M. Hoffman.
New York : Thomas Dunne Books/St. Martin's Press, 2010.
xvi, 256 p. : ill. ; 22 cm.
BS 1133 H6.4 2010


Hoos, Hans-Helmut, 1943-
Kehillah Kedoschah-Spurensuche : Geschichte der jüdischen Gemeinde in Friedberg : auf den Spuren der Friedberger Juden von den Anfängen bis zur Gegenwart / Hans-Helmut Hoos.
Frankfurt am Main ; New York : Lang, c2009.
400 p., [6] p. of plates : ill. (some col.) ; 23 cm.
DS 134.36 F7.47 H6.6 2009


Janse, S.
You are my Son : the reception history of Psalm 2 in early Judaism and the early church / Sam Janse.
Leuven ; Walpole, MA : Peeters, 2009.
xxi, 189 p. : ill. ; 23 cm.
BS 1450 2nd J3.6 2009


Kalimi, Isaac.
The retelling of Chronicles in Jewish tradition and literature : a historical journey / Isaac Kalimi.
Winona Lake, Ind. : Eisenbrauns, 2009.
xx, 395 p. : ill. ; 24 cm.
BS 1345 .52 K3.5 2009


Kandov, Boris.
Time to live, time to create = Vrem︠i︡a zhit', vrem︠i︡a sozidat'/ Boris Kandov.
New York : Congress of Bukharian Jews of the USA & Canada, 2009.
301 p. : col. ill., ports. ; 30 cm.
DS 109.85 K3.5 2009


Körtels, Willi.
Der Trierer Oberrabbiner Joseph Kahn, 1809-1875 : eine biographische Skizze / Willi Körtels.
Konz : Förderverein Synagoge Könen, 2009.
88 p. : ill. ; 21 cm.
BM 755 K2.4 K6.7 2009


Koschmal, Walter.
Der Dichternomade : Jiří Mordechai Langer, ein tschechisch-jüdischer Autor / von Walter Koschmal.
Köln : Böhlau, 2010.
ix, 441 p. ; 24 cm.
PG 5038 L3.5 Z7.3 2010


Koser, David.
Hauptstadt des Holocaust : Orte nationalsozialistischer Rassenpolitik in Berlin / [Inhalt, David Koser und Roman Schmidt].
Berlin : Stadtagentur D. Koser, 2009.
231 p. : ill., maps ; 21 cm.
DS 134.3 K6.7 2009


Lehnardt, Andreas.
Genizat Germania : Hebrew and Aramaic binding fragments from Germany in context / by Andreas Lehnardt.
Leiden ; Boston : Brill, 2010.
xvii, 398 p. : ll. ; 25 cm.
Z 115.4 L4.4 2010


Long, Gary A. (Gary Alan), 1959-
Simile, metaphor, and the Song of Songs / by Gary Alan Long.
1993
xviii, 380 leaves.
BS 1485.2 L6.63 1993


Ma'oz, Zvi Uri.
Khirbet Dikke and the synagogues in and around Bethsaida Valley / Zvi Uri Ma'oz.
Qazrin : Archaostyle, 2009.
191 p. : ill., map, port. ; 25 cm.
DS 99 G6.5 M3.695 2009


Merlis, Mark Aaron.
Akkadian and Ugaritic lexicography : a comparative inquiry / Mark Aaron Merlis.
1983
iv, 98 leaves.
PJ 3540 M4.7 1983


Mühlenbruch, Tobias.
Die Synchronisierung der nördlichen Levante und Kilikiens mit der ägäischen Spätbronzezeit / Tobias Mühlenbruch.
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009.
174 p. : ill., maps ; 31 cm.
DS 56 M9.44 2009


Muller, Jerry Z., 1954-
Capitalism and the Jews / Jerry Z. Muller.
Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2010.
267 p. ; 20 cm.
HB 501 M8.25 2010


Nestor, Dermot.
Cognitive perspectives on Israelite identity / by Dermot Nestor.
London ; New York : T & T Clark International, 2010.
xii, 276 p. ; 25 cm.
BS 1199 E8.4 N4.7 2010


Newman, Louis E.
Repentance : the meaning & practice of teshuvah / Louis E. Newman ; foreword by Harold M. Schulweis ; preface by Karyn D. Kedar.
Woodstock, Vt. : Jewish Lights Pub., 2010.
xxii, 224 p. ; 24 cm.
BM 645 R4.5 N4.9 2010


Papouchado, Fulvio Diego, 1970-
Sefarad : un mondo ebraico / Fulvio Diego Papouchado.
Modena : Terra e identità, [2008]
427 p. ; 24 cm.
DS 134 P3.6 2008


Patricelli, Marco, 1963-
Il volontario / Marco Patricelli.
Roma : Laterza, 2010.
xix, 303 p. : ill. ; 22 cm.
DK 4420 P4.8 P3.8 2010


Pruzsinszky, Regine.
Mesopotamian chronology of the 2nd millennium B.C. : an introduction to the textual evidence and related chronological issues / Regine Pruzsinszky.
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009.
227 p. : ill. ; 31 cm.
CE 33 P7.99 2009


Pyka, Marcus, Dr. phil.
Jüdische Identität bei Heinrich Graetz / Marcus Pyka.
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, c2009.
333 p. ; 24 cm.
DS 115.9 G7P9.5 2009


Rabinovich, I͡A. I. (I͡Akov Iosifovich), 1930-
Evreĭstvo mezhdu Gitlerom i Stalinym / I︠A︡kov Rabinovich.
Moskva : ĖKSMO : Algoritm, 2009.
317 p. ; 21 cm.
DS 134 .255 R3.3 2009


Rogoff, Leonard.
Down home : Jewish life in North Carolina / Leonard Rogoff.
Chapel Hill : Published in association with the Jewish Heritage Foundation of North Carolina by the University of North Carolina Press, c2010.
422 p. : ill. (some col.) ; 27 cm.
F 265 J5R6.4 2010


Ruault, Franco, 1969-
Tödliche Maskeraden : Julius Streicher und die "Lösung der Judenfrage" / Franco Ruault.
Frankfurt am Main ; New York : Lang, c2009.
411 p. : ill. ; 21 cm.
DS 146 G4 R8.24 2009


Salvarani, Brunetto.
Renzo Fabris : una vita per il dialogo cristiano-ebraico / Brunetto Salvarani.
Bologna : EMI, c2009.
302 p. ; 23 cm.
BM 535 F2.33 S2.5 2009


Sandgren, Leo Duprée.
Vines intertwined : a history of Jews and Christians from the Babylonian exile to the Advent of Islam / by Leo Duprée Sandgren.
Peabody, Mass. : Hendrickson Publishers, 2010.
xxv, 838 p. : maps ; 23 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
DS 121.7 S2.6 2010


Schiffman, Lawrence H.
Qumran and Jerusalem : studies in the Dead Sea scrolls and the history of Judaism / Lawrence H. Schiffman.
Grand Rapids, Mich. : William B. Eerdmans, 2010.
xx, 483 p. ; 24 cm.
BM 487 S3.127 2010


Schubert, Günter, 1929-
Erkaufte Flucht : der Kampf um den Haavara-Transfer / Günter Schubert.
Berlin : Metropol, c2009.
191 p. ; 21 cm.
DS 134 .255 S3.8 2009


Schulweis, Harold M.
Judaism : embracing the seeker / Introduction and foreword by Harold M. Schulweis ; edited by Michael Halperin.
Jersey City, N.J. : Ktav, 2010.
xvi, 179 p. ; 24 cm.
BM 45 S4.429 2010


Shapiro, Shmuel Mayer, 1887-1958.
The rise of the Toronto Jewish community / Shmuel Mayer Shapiro.
Toronto : Now and Then Books, 2010.
167 p. : ill. ; 23 cm.
FC 3097.9 J5S4.3 2010


Shatz, David.
Jewish thought in dialogue : essays on thinkers, theologies, and moral theories / David Shatz.
Brighton : Academic Studies Press, 2009.
xxviii, 442 p. ; 24 cm.
B 755 S4.57 2009


Shulevitz, Judith, 1963-
The Sabbath world : glimpses of a different order of time / Judith Shulevitz.
New York : Random House, c2010.
xxxi, 240 p. ; 24 cm.
BM 685 S4.78 2010


Solonari, Vladimir.
Purifying the nation : population exchange and ethnic cleansing in Nazi-allied Romania / Vladimir Solonari.
Washington, D.C. : Woodrow Wilson Center Press ; Baltimore : Johns Hopkins University Press, c2010.
xxviii, 451 p. : ill., maps ; 24 cm.
DS 135 R7 S5.84 2010


Staudacher, Anna, 1946-
... eldet den Austritt aus dem mosaischen Glauben : 18000 Austritte aus dem Judentum in Wien, 1868-1914: Namen, Quellen, Daten / [zusammengestellt von] Anna L. Staudacher
Frankfurt am Main ; New York, NY : Lang c2009.
826 p. ; 15 x 22 cm.
DS 135 A9.2 V5 .59866 2009


Stone, Bryan Edward, 1967-
The chosen folks : Jews on the frontiers of Texas / Bryan Edward Stone.
Austin : University of Texas Press, c2010.
xv, 294 p. : ill. ; 25 cm.
F 395 J5S7.6 2010


Ubbens, Irmtraud.
Sein Kampf für Recht, Freiheit und Anstand war notorisch : Moritz Goldstein - "Inquit" : Journalist und Gerichtsberichterstatter an der Berliner "Vossischen Zeitung" von 1918 bis 1933 / Irmtraud Ubbens.
Bremen : Edition Lumière, 2009.
494 p. : ill. ; 24 cm.
PN 5213 G5.6 U2.3 2009


Webber, Jonathan (Jonathan Meir)
Rediscovering traces of memory : the Jewish heritage of Polish Galicia / Jonathan Webber ; photographs by Chris Schwarz.
Bloomington : Indiana University Press, 2009.
vi, 186 p. : col. ill., maps ; 21 x 23 cm.
DS 134.55 W4.3 2009


Willis, Amy Merrill.
Dissonance and the drama of divine sovereignty in the book of Daniel / Amy Merrill Willis.
New York : T&T Clark International, c2010.
[xi], 219 p. ; 25 cm.
BS 1556 W4.6 2010


Zuroff, Efraim.
Operation Last Chance : one man's quest to bring Nazi criminals to justice / Efraim Zuroff.
New York, NY : Palgrave Macmillan, 2009.
xi, 238 p. ; 22 cm.
D 804.3 Z8 .74513 2009Brave Jews : conversations with Soviet Jewish activists, April 1972 -January 1974, together with related documents / gathered, edited, and published by Moses B. Sachs ; assisted by Elisha Mallard, project organizer.
Jerusalem : Moses B. Sachs, 2007.
487 p. : ill. ; 30 cm.
DS 134.85 B7.3 2007


חמישה חומשי תורה : עם תרגום ופירוש תורת חיים.
Śederot : Yeshivah le-khol Yehudi Berit Avraham, [5768? i.e. 2008?]
2 v. : ill., maps ; 25 cm.
BS 1222 Y4.7 2008


המתמידים : מאות עובדות מגדולי ישראל המלהיבים את הלב לשקידת התורה.
Betar ʻIlit : [ḥ. mo. l.], 770 [2009 or 2010]
269 p. : ill. ; 25 cm.
BM 71 M3.8 2009


סידור תפילות כפי מנהג ק"ק ארם צובה : נדפס בויניציאה בשנת רפז ... ועתה יוצא לאור כדמותו כצלמו על פי שני עותקים ששרדו ממנו בגנזי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ובספריית בית המדרש לרבנים בניו-יורק.
Yerushalayim : Yad ha-Rav Nisim, 767-768 [2007-2008].
3 v. : facsims. ; 22 cm.
BM 674 .293 A4.4 2007


ספר פתוחי חותם : והוא מפתח מפורט לכל תורת ... עובדיה יוסף ... : הלכות שבת, לפי סדר השלחן ערוך ונושאי כליו.
Yerushalayim : [ḥ. mo. l.], 769 [2008 or 2009]
130 p. ; 25 cm.
BM 685 P5.387 2008


קובץ מפרשים : על מסכת שבת ... בו נקבצו ובאו חידושים של גדולי הראשונים והאחרונים, מלוקטים מקרוב למאתים ספרים... עם נוסחאות ומקורות נאמנים... / נערך ונסדר... ע״י גד בן הר״ר נסים בן חיים, עורך ראשי ; יצחק בן הר״ר יוסף ישראל מיטניק, ראש המפעל.
Yerushalayim : Eliyahu ʻAṭiyah, 769- [2008 or 2009-
v. ; 29 cm.
BM 506 S2.7 K6.8 2008


Abraham bar Hiyya Savasorda, ca. 1065-ca. 1136
ספר צורת הארץ : בחכמת התכונה / לרבנו אברהם ב״ר חייא הנשיא ; מאת רפאל לסרי.
Yerushalayim : ha-Makhon le-tekhunah ṿe-ḳidush ha-Ḥodesh, 769 [2009]
205 p. ; 25 cm.
QB 41 A2.8 2009


Aharoni, Ron.
החתול שאיננו שם : חידה ושמה "פילוסופיה" / רון אהרוני.
Yerushalayim : Hotsaʼat sefarim ʻa. sh. Y.L. Magnes, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit, c2009.
259 p. ; 21 cm.
B 53 A2.94 2009


Alterman, Nathan, 1910-1970
הטור השביעי / נתן אלתרמן ; עריכה וביאורים דבורה גילולה.
Tel Aviv : ha-Ḳibuts ha-meʼuḥad, 2010.
v. ; 24 cm.
PJ 5053 A4.5T8 2010


Avayu, Shelomoh
מעין הבטחה / שלמה אביו.
Tel Aviv : Ḳeshev le-shirah, 2010.
69 p. ; 24 cm.
PJ 5054 A8.84 M3.3 2010


Avni-Levy, Yossi
שירת החטאים / יוסי אבני־לוי.
Or Yehudah : Zemorah-Bitan, 2010.
414 p. ; 22 cm.
PJ 5055 .12 V6.75 S5.5 2010


Beck, Yehudith
אמונה, תקווה, אהבה / יהודית בק.
Tel Aviv : King-hotsaʼah le-or, 2010.
295 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .15 E2.8 E6.8 2010


Boʼaron, Aviʼel.
ספר נאה דורש : ... אמרות, פנינים ודרשות מאירות, לברית ופדיון ועול תורות, נישואין ושמחות וגם אזכרות ... / חברתיו וערכתיו אמנון בוארון.
Maalot : a, 770 [2009 or 2010]
235 p. ; 25 cm.
in process


Dayan, Nisim
ספר קמה אלומתי : כ״א מאמרים חדושים ובאורים בהלכה ובאגדה בענינים שונים / נסים דיין.
Bene Beraḳ : N. Dayan, 770 [2009 or 2010]
78 p. ; 25 cm.
BM 516 D3.8 2009


Dov Berish, mi-Byalah, 1820-1876
ספר מבשר טוב : יסודות קבלת התורה / מאת ... אדמו״ר ... מביאלא.
Yerushalayim : Mekhon Divre binah Biʼala, 768 [2007 or 2008]
273, 59 p. ; 25 cm.
BM 71 D6.8 2007


Eini, Yommi
הפתעות ועוד סיפורים / יומי עיני.
Tel Aviv : Saʻar, 2009.
116 p. ; 21 cm.
PJ 5055.2 I 6.5 H3.4 2009


Gabai, Yiśraʼel Meʼir.
מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל : מחקר מקיף על קברי התנאים, האמוראים והראשונים בגליל ובסביבתו תולדותם, חייהם, אמרותיהם, עובדות והנהגות ע״פ ספרות עולי הרגל והאר״י ז״ל, פרקי מידע היסטורי יהודי על היישובים, הכפרים והאתרים ומקורות למסורות ולמנהגים השונים ... כולל מיפוי, תמונות ומפתח כללי / ישראל מאיר גבאי, ישראל הרצברג.
Yerushalayim : Ohale tsadiḳim, 770 [2009 or 2010]
2 v. : ill, maps ; 25 cm.
DS 110 G2G3.6 2009


Grossman, Hagit.
לויתני האפר / חגית גרוסמן.
Tel Aviv : Ḳeshev le-shirah, 2010.
89 p. ; 24 cm.
PJ 5055 .22 R8.28 L5.8 2010


Guez-Avigal, Miriam.
ספר שירת הקודש של נשים מהאי ג׳רבה שבתוניסיה / מרים גז־אביגל.
Lod : Orot yahadut ha-magrab, 769 [2008 or 2009]
436 p. : ill. ; 25 cm.
DS 135 T7.2 J2.85 2008


Kohen, Itamar
מתוך הערפל : עיוני אמונה וזיכרון / איתמר כהן.
Yerushalayim : Sifriyat Bet El, 2009.
93 p. ; 21 cm.
BM 729 F3K5.4 2009


Kohen, Zamir
מפתחות לחיים : כל המפתחות לחיי איכות טובים ומאושרים / זמיר כהן.
[Yerushalayim?] : Hidabrut Yehudit, 2009.
315 p. : ill. ; 28 cm.
BM 645 J6.7 K6.4 2009


Kook, Abraham Isaac, 1865-1935
יצירה ישראלית : ספרות, שירה, אומנות ואסתטיקה, בכתביו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק / ליקט וביאר חגי לונדון.
Yerushalayim : Rosh Yehudi, 770 [2009 or 2010]
135 p. ; 17 cm.
PJ 5042 K6.6 2009


Ḳrusḳal, Ḥaṿah.
מי לה׳ אלי! : סיפור חייו של רבי שמשון רפאל הירש, זצ״ל / חוה קרוסקל.
Yerushalayim : Feldhaim, c2009.
188 p. : ill., facsims., ports. ; 24 cm.
BM 755 H4.8 K7.8 2009


Lapid, Yair
זיכרונות אחרי מותי : סיפורו של יוסף (טומי) לפיד / יאיר לפיד.
Yerushalayim : Keter, 2010.
414 p. ; 21 cm.
PJ 5054 L3.167 Z5.5 2010


Levi, Nissim, 1955-
המועמד / ניסים לוי.
Tal Aviv : Ḳing-hotsaʼah le-or, 2009.
303 p. ; 21 cm.
PJ 5055.3 N5.7 M8.3 2009


Leṿiyim, Ṿidah.
אורז : מאגן הים התיכון ועוד / וידה לויים ; צילומים גרי אברמביץ׳ ; שרון גנר.
Givʻatayim : Masadah, 2009.
187 p. : ill. ; 28 cm.
TX 809 R5L4.8 2009


Luzzatto, Moshe Ḥayyim, 1707-1747
ספר מסילת ישרים : כולל כל עניני מוסר ויראת ה' / מאת משה חיים לוצאטו ; עם ביאור אשר יחלק לשני ראשים ... פתח המסילה ... פתח העיון ....
Bene Beraḳ : Avraham Shemuʼel Papenhaim, 770 [2009]
437 p. ; 25 cm.
BJ 1287 L8.3M3 2009


Luzzatto, Moshe Ḥayyim, 1707-1747
ספר קל״ח פתחי חכמה / משה חיים לוצאטו ; עם פתחי הפרדס ביאורי דוד כהן ; ומצורפים לו ביאורים לשער ראשון מספר שערי אורה לרבנו יוסף ג׳קטיליא.
Yerushalayim : Nezer Daṿid, 769 [2008 or 2009]
654 p. ; 25 cm.
in process


Malka, Meʼir Daṿid.
ישועות יצחק : מתולדות חייו, מופתיו, הנהגותיו, ישועותיו, וכמו כן הישועות בציון הקדוש של בוצינא קדישא זקן המקובלים בארץ ובעולם ... חכם יצחק כדורי / חיברתיו ... מאיר דוד מלכא.
Yerushalayim : Netsaḥ Yitsḥaḳ - ha-Keren le-hantsaḥat ha-rav Kaduri, 770 [2009 or 2010]
320 p. : ill. ; 30 cm.
BM 755 K2.2 M3.5 2009


Meilin, Pessach, 1930-
הכל פתוח / פסח מילין.
Tel Aviv : Sifre ʻIton 77, 2010.
69 p. ; 23 cm.
PJ 5054 M3.535 K6.5 2010


Nisenboim, Mosheh Yaʻaḳov ben Eliʻezer.
ספר ערך יעקב : ביאורים ברמב״ם : הלכות ערכין וחרמין / מאת משה יעקב בלאאמו"ר אליעזר ניסנבוים.
Petaḥ Tiḳṿah : M.Y. Nisenboim, 768 [2008]
312 p. ; 32 cm.
BM 520.84 N5.73 2008


Oren, Ram
ילד אחד יותר מדי / רם אורן.
Tel Aviv : Keshet, 2010.
396 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .36 R4.6 Y4.4 2010


Palache, Ḥayyim, 1788-1869
ספר עמודי חיים : בענין ששה עמודים שהעולם עומד עליהם / חברו הגאון... חיים פאלאג׳י ....
Yerushalayim : Shuvi nafshi, 770 [2009 or 2010]
575 p. ; 29 cm.
BM 740 P3.5 2009


Perry, Giora, 1952-
נקמתו של יתוש / גיורא פראף־פרי.
Tel Aviv : Geṿanim, 2009.
158 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .37 E7.74 N5 2009


Rabinovits, Betsalʼel Śimḥah Menaḥem Ben Tsiyon
ספר מבשר טוב : ענוה ושפלות : יתבאר בו מעלת מידת הענוה אשר מעלה את האדם למדרגות גבוהות ובגנות מידת הגאוה / מאת מרן אדמו״ר מביאלא.
Yerushalayim : Mekhon Divre Binah, 5769 [2009]
16, 293, 51 p. ; 25 cm.
BJ 1286 H8.7 R3.2 2009


Rabinovits, Betsalʼel Śimḥah Menaḥem Ben Tsiyon
ספר מבשר טוב : שולחנו של אדם מכפר : יתבאר בו כח כפרת השולחן כמזבח וגדול הזהירות באכילה בתאווה / מאת מרן אדמו״ר מביאלא.
Yerushalayim : Mekhon Divre Binah, 5769 [2009]
14, 319, 66 p. ; 25 cm.
BM 710 R3.2 2009


Rabinovits, Betsalʼel Śimḥah Menaḥem Ben Tsiyon
ספר מבשר טוב : תורת בן הזמנים : יתבאר בו גודל וחשיבות הלימודים בימי בין הזמנים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא / מאת מרן אדמו״ר מביאלא.
Yerushalayim : Mekhon Divre Binah, 5769 [2009]
15, 306, 49 p. ; 25 cm.
BM 710 R3.27 2009


Rabinovits, Betsalʼel Śimḥah Menaḥem Ben Tsiyon
ספר מבשר טוב : תיקון המידות : יתבאר בו עבודת האדם לתקן מידותיו, דרך ארץ קדמה לתורה / מאת אדמו"ר, שליט"א, מביאלא ; נערך ויצא לאור על ידי מכון דברי בינה.
Yerushalayim : Mekhon Divre Binah, 5769 [2009]
15, 292, 56 p. ; 25 cm.
BJ 1285.2 R3.3 2009


Rabinowitz, Dan, 1954-
הנה זה בא : כיצד נשרוד את שינוי האקלים / דני רבינוביץ.
Tel Aviv : ha-Ḳibuts ha-meʼuḥad : Sifriyat poʻalim, 2009.
238 p. ; 21 cm.
QC 981.8 G5.6R3 2009


Rigel, Ḥanokh
כארי יתנשא : מסכת חייו של איש מורם מעם מגדולי מקימי ומרביצי תורה הגאון החסיד רבי יצחק פלקסר זצ״ל / חנוך ריגל; בהוצאת ובעריכת: נחום בן...אלעזר פלקסר.
Yerushalayim : Fleḳser Naḥum : Mekhon Shaʻare Yitsḥaḳ, 770 [2009 or 2010]
664 p. : photos ; 25 cm.
BM 755 F5.95 R5 2009


Sanderson, Oren
מרקובסקי מהעפרונות / אורן סנדרסון.
Or Yehudah : Kineret : Zemorah-Bitan, 2010.
332 p. ; 21 cm.
PJ 5055.4 A5.35 M3.7 2010


Sharett, Moshe, 1894-1965
מאבק מדיני : קובץ נאומים ומסמכים / משה שרת ; איסוף, תחקירת והערות שפרה קולת.
Tel Aviv : ha-ʻAmutah le-moreshet Mosheh Sharet, 2009-
v. ; 23 cm.
DS 125.3 S4.6A5 2009


Tubali, Shy
לוכדי נצחים / שי טובלי ; עורך, אשר רייך.
Tel-Aviv : Geṿanim, [2009]
78 p. ; 24 cm.
PJ 5055 .45 U2.4 L6.4 2009


Ṿig, Shoshanah, 1957-
לאחות את הקרעים / שושנה ויג, חפציבה גולדנברג.
Yerushalayim : Tsor-ot, 2010.
208 p. : ill. ; 21 cm.
PJ 5055 .47 I 4L4.3 2010


Weiss, Ronit Levy
אם ובן, כסף קטן : שירים מפה / רונית לוי וייס.
Tel Aviv : ʻEḳed, 2009.
63 p. ; 24 cm.
PJ 5055 .49 E3.9E6 2009


Weksler, Jacob
משלחם לחופשי / יעקב וקסלר.
Tel Aviv : Sifre ʻIton 77, 2009.
110 p. ; 23 cm.
PJ 5055 .49 E4.2 M4.7 2009


Y. M.
כוח האמונה : הכוח המופלא של האמונה התמימה להתגשמות המשאלות ולהצלחה בחיים ובעסקים / י. מ.
Bet Shemesh : Maizliḳ sefarim, 770 [2009 or 2010]
234 p. ; 23 cm.
BM 729 F3Y3 2009


Yaacobi, Gad, 1935-2007.
התרחשויות בזמן קצוב : מבחר שירים : 2007־1991, חסד הזמן, מקום קרוב, עד בוא היום, שירים אחרונים / גד יעקבי.
Tel Aviv : ha-Ḳibuts ha-meʼuḥad, 2009.
196 p. ; 24 cm.
PJ 5054 Y1.36 H5.8 2009


Zilber, Aryeh ben Yosef
ספר אז ישיר : פירושים וחידושים בדרך הפשט ובנתיבות רבותינו על חמישה חומשי תורה ועל נ״ך וסידור התפילה / חובר ע״י אריה ב"ר יוסף זילבר.
Yerushalayim : Aryeh ben Yosef Zilber, 5769 [2008 or 2009]
2 v. ; 25 cm.
BS 1225 .53 Z5.4 2008

Wednesday, March 24, 2010

 

Mar. 8 - 23, 2010

Holistic Qumran : trans-disciplinary research of Qumran and the Dead Sea Scrolls / edited by Jan Gunneweg, Annemie Adriaens, Joris Dik.
Leiden ; Boston : Brill, 2010.
[xviii], 191 p., 13 p. of plates : ill. ; 25 cm.
BM 175 Q6H6.5 2010


Methods for Exodus / edited by Thomas B. Dozeman.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010.
xiv, 254 p. ; 23 cm.
BS 1245 .52 M4.8 2010


L'insegnamento di Auschwitz : pensieri e linguaggi contro l'oblio.
Torino : S. Zamorani, 2009.
140 p. ; 21 cm.
D 804.7 M6.7 I 5.8 2009


Welche Welt ist meine Welt? : jüdische Frauen im deutschen Südwesten : Laupheimer Gespräche 2004 / [herausgegeben vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg ; Redaktion, Irene Pill].
Heidelberg : Winter, 2009.
244 p. : ill. ; 22 cm.
DS 134.22 L3.8 2009


We are here : new approaches to Jewish displaced persons in postwar Germany / edited by Avinoam J. Patt and Michael Berkowitz.
Detroit, MI : Wayne State University Press, c2010.
x, 357 p. : ill. ; 23 cm.
DS 134.26 W4 2010


Verborgene Pracht : der jüdische Friedhof Hamburg-Altona ; aschkenasische Grabmale / herausgegeben von Michael Broke, Salomon Ludwig Steinheim-Institut Duisburg, im Auftrag der Stiftung Denkmalpflege Hamburg ; Fotographie: Bert Sommer ; [Autorinnen und Autoren: Dan Z. Bondy ...].
Dresden : Sandstein, 2009.
432 p. : ill. (partly col.), genealogical tables ; 30 cm.
DS 134.34 V4.73 2009


Una lunga presenza : studi sulla popolazione ebraica italiana / a cura di Luciano Allegra.
Torino : S. Zamorani, c2009.
258 p. : ill. ; 21 cm.
DS 135 I 8 L8.6 2009


Plurality and citizenship in Israel : moving beyond the Jewish/Palestinian civil divide / edited by Dan Avnon and Yotam Benziman.
Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2009.
xxv, 246 p. ; 24 cm.
JQ 1830 A9.2 P5.8 2009


Bert Jäger : Malerei, Arbeiten auf Papier, Fotografie ; [anlässlich der Ausstellungen: Bert Jäger - Fotografie, Ehemalige Synagoge Sulzburg, und Bert Jäger - Arbeiten auf Papier, Malerei, Markgräfler Museum Müllheim, 10. Mai - 28. Juni 2009] / Ehemalige Synagoge Sulzburg ; Markgräfler Museum Müllheim. [Red.: Jost Grosspietsch ...]
Freiburg, Br. : Modo, 2009
48 p. : Ill. ; 30 cm.
ND 1954 J3.3A4 2009


Rück-Blick auf Deutschland : Ansichten hebräischsprachiger Autoren / herausgegeben von Anat Feinberg.
München : Edition Text + Kritik, 2009.
172 p. ; 21 cm.
PJ 5021.2 R9.43 2009


Stratégies d'acquisition de l'eau et société au Moyen-Orient : études de cas / éditeurs, Michel Mouton et Mohamed Al-Dbiyat.
Beyrouth : Institut français du Proche-Orient, c2009.
221 p. : ill., maps ; 28 cm.
TD 313.5 S8.73 2009


Allali, Sébastien.
Leçons de diét-éthique : le sens moral des règles de la cacheroute et la signification des traditions culinaires du judaïsme / Sébastien Allali ;préface Jean-Michel Cohen.
Paris : Lichma, c2009.
126 p. ; 21 cm.
BM 710 A4.4 2009


Alloni, Marco, 1967-
Se questo è un ebreo / Marco Alloni ; dialogo con Amos Luzzatto.
Lugano (CH) : ADV, 2009.
75 p. ; 19 cm.
BM 755 L7.7A6 2007


Backmann, René.
A wall in Palestine / René Backmann ; translation by A. Kaiser.
New York : Picador, 2010.
264 p., [8] p. of plates : ill. (some col.), col. maps ; 21 cm.
DS 119.65 B3.313 2010


Birnbaum, Elisabeth.
Das Juditbuch im Wien des 17. und 18. Jahrhunderts : Exegese, Predigt, Musik,Theater, Bildende Kunst / Elisabeth Birnbaum.
Frankfurt am Main : Lang, c2009.
361 p. : ill. (some col.) ; 25 cm.
BS 1735 .52 B5.76 2009


Brenner, Hedwig, 1918-
Czernowitz ist meine Heimat : eine Unterhaltung mit der Zeitzeugin Hedwig Brenner / Christel Wollmann-Fiedler.
Brugg : Munda-Verlag ; Norderstedt : Books on Demand GmbH, c2009.
163 p. : ill. ; 22 cm.
DS 135 U4.3 B7.4 2009


Brown, William P., 1958-
The seven pillars of Creation : the Bible, science, and the ecology of wonder / William P. Brown.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010.
xviii, 334 p. ; 25 cm.
BS 651 B7.878 2010


Byers, Ann.
Youth destroyed--the Nazi camps : primary sources from the Holocaust / Ann Byers.
Berkeley Heights, NJ : Enslow Publishers, 2010.
128 p. : ill. ; 24 cm.
D 804.48 B9.48 2010


Cain, Larissa, 1932-
Irena Adamowicz : une juste des nations en Pologne / Larissa Cain ; préface de Simone Veil.
Paris : Cerf, 2009.
184 p. : ill., map ; 22 cm.
D 804.66 A3.3 C2.4 2009


Carr, David McLain, 1961-
An introduction to the Old Testament : sacred texts and imperial contexts of the Hebrew Bible / David M. Carr.
Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010.
xix, 276 p. : ill., maps ; 25 cm.
BS 1130 C3.7 2010


Crane, Richard Francis.
Passion of Israel : Jacques Maritain, Catholic conscience, and the Holocaust / Richard Francis Crane.
Scranton : University of Scranton Press, 2010.
x, 203 p. ; 23 cm.
B 2430 M3.4 C6.9 2010


Elayi, Josette.
Byblos, cité sacrée (8e-4e s. av. J.-C.) / J. Elayi.
Paris : Gabalda, 2009.
273 p. : ill., map ; 24 cm.
DS 89 B9 E5.39 2009


Encel, Stéphane.
Les Hébreux / Stéphane Encel.
Paris : Colin, 2009.
408, xx p. : ill. (some col.) ; 24 cm.
DS 121 E5.3 2009


Ezgulian, Sonia.
Cuisinière juive / Sonia Ezgulian.
Lyon : S. Bachès, c2009.
77 p. ; 26 cm.
TX 724 E9.4 2009


Gentzel, Peter.
Ausgrenzung, Kommunikation, Identität : gesellschaftliche und subjektive Wirklichkeit in den Tagebüchern Victor Klemperers / Peter Gentzel.
Berlin ; Münster : Lit, c2008.
202 p. : ill. ; 22 cm.
DS 134.42 K5.4 G4.6 2008


Goldé, Mamie.
Les bonnes recettes choisies de la cuisine yiddish / Mamie Goldé.
Montreuil : Folie d'encre, c2009.
96 p. : ill. ; 19 x 10 cm + DVD.
TX 724 G6.53 2009


Goldstein, Rebecca, 1950-
36 arguments for the existence of God : a work of fiction / Rebecca Newberger Goldstein.
New York : Pantheon Books, c2010.
viii, 402 p. ; 25 cm.
PS 3557 O 3.98 A6.15 2010


Green, Abigail.
Moses Montefiore : Jewish liberator, imperial hero / Abigail Green.
Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
xv, 540 p. : ill., maps ; 24 cm.
DS 135 E6 M7.334 2010


Green, Arthur, 1941-
Radical Judaism : rethinking God and tradition / Arthur Green.
New Haven [Conn.] : Yale University Press, c2010.
x, 197 p. ; 21 cm.
BM 610 G7.4 2010


Gruner, Wolf, 1960-
Judenverfolgung in Berlin 1933-1945 : eine Chronologie der Behördenmassnahmen in der Reichshauptstadt / Wolf Gruner.
Berlin : Stiftung Topographie des Terrors, c2009.
191 p. ; 24 cm.
DS 134.3 G7.8 2009


Hetzer, Tanja.
Deutsche Stunde : Volksgemeinschaft und Antisemitismus in der politischen Theologie bei Paul Althaus / Tanja Hetzer.
München : Allitera Verlag, 2009.
295 p. : ill. ; 22 cm.
BM 535 H4.89 2009


Holmstedt, Robert D.
Ruth : a handbook on the Hebrew text / Robert D. Holmstedt.
Waco, Tex. : Baylor University Press, c2010.
vii, 226 p. ; 19 cm.
BS 1315 .52 H6.5 2010


Iacopini, Beatrice, 1965-
Uno sguardo nuovo : il problema del male in Etty Hillesum e Simone Weil / Beatrice Iacopini, Sabina Moser.
Cinisello Balsamo (Milano) : San Paolo, c2009.
236 p. ; 21 cm.
DS 135 N6 H5.474 2009


Jourdan, Fabienne.
Poème judéo-hellénistique attribué à Orphée : production juive et réception chrétienne / Orphée ; traduit, présenté et annoté par Fabienne Jourdan.
Paris : Belles lettres, 2010.
306 p. ; 21 cm.
PA 4260 J6.8 2010


Kaplan, Mordecai Menahem, 1881-1983.
Judaism as a civilization : toward a reconstruction of American-Jewish life / Mordecai M. Kaplan.
Philadelphia, Jewish Publication Society, 2010.
xiv, 601 p. ; 23 cm.
BM 197.7 K2.6 2010


Kaufman-Lacusta, Maxine.
Refusing to be enemies : [Palestinian and Israeli nonviolent resistance to the Israeli occupation] / Maxine Kaufman-Lacusta.
Reading : Ithaca Press, c2010.
xxvi, 502 p. ; 25 cm.
DS 119.76 K3.78 2010


Khan, Florence.
Le grand livre de la cuisine juive ashkénaze / Florence Khan & Stéphan Lagorce ; photographies de Éric Fénot & stylisme de Delphine Brunet.
Paris : Hachette, c2009.
288 p. : ill. ; 23 cm.
TX 724 K4.36 2009


Kingsmill, Edmée, 1930-
The Song of Songs and the Eros of God : a study in biblical intertextuality / Edmée Kingsmill.
Oxford : Oxford University Press, c2009.
xxv, 317 p. ; 24 cm.
BS 1485 .52 K5.6 2009


Koren, Israel.
The mystery of the earth : mysticism and Hasidism in the thought of Martin Buber / by Israel Koren.
Leiden ; Boston : Brill, 2010.
xiv, 396 p. ; 25 cm.
B 3213 B8.4 K6.713 2010


Krašovec, Jože.
The transformation of biblical proper names / Jože Krašovec.
London : T & T Clark, 2010.
xiii, 152 p. ; 24 cm.
BS 435 K6.3 2010


Kravitz, Leonard S.
Esther : a modern commentary / translation and commentary by Leonard S. Kravitz And Kerry M. Olitzky.
New York : URJ Press, c2010.
xvii, 168 p. ; 26 cm.
BS 1375 .53 K7.3 2010


Lerberghe, Karel van.
A late old Babylonian temple archive from Dūr-Abiešuḫ / by Karel Van Lerberghe and Gabriella Voet ; with the assistance of Hendrik Hameeuw.
Bethesda, Md. : CDL Press, c2009.
xvii, 299 p. : ill. ; 29 cm.
PJ 3721 V3.6 2009


Liftenegger, Mario.
Zaun oder Mauer? : Analyse palästinensischer und israelischer Printmedien und Karikaturen über den Bau des "Sperrwalls" in Palästina / Mario Liftenegger.
Graz : Grazer Universitätsverlag ; Graz : Leykam, 2009.
213 p. : ill. (many col.) ; 24 cm.
DS 119.76 L5.4 2009


Ludwig, Marie-Christine.
Literarische Texte aus Ur : Kollationen und Kommentare zu UET 6/1-2 / von Marie-Christine Ludwig.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, c2009.
vi, 256 p. : ill., facsims. ; 29 cm.
PJ 4054 U7L8.3 2009


Marqusee, Mike.
If I am not for myself : journey of an anti-Zionist Jew / Mike Marqusee.
London : Verso, 2010.
xii, 307 p. ; 20 cm.
E 184.37 M3.7A3 2010


Mat︠i︡akubov, Otanazar, 1946-
Besedy s Ilʹi︠a︡som : o muzykalʹnykh tradit︠s︡ii︠a︡kh staroĭ Bukhary / Otanazar Mati︠a︡kubov.
Nʹi︠u︡-Ĭork : Kongress Bukharskikh Evreev SShA i Kanady, 2009.
287 p. : ill. (some col.) ; 25 cm.
ML 3776 M3.8 2009


Mayer, Gustav, 1871-1948.
Gustav Mayer : als deutsch-jüdischer Historiker in Krieg und Revolution, 1914-1920 : Tagebücher, Aufzeichnungen, Briefe / herausgegeben und eingeleitet von Gottfried Niedhart.
München : Oldenbourg, 2009.
494 p. : ill. ; 25 cm.
HX 274.7 M3.9A3 2009


Mindlin, Aleksandr.
Gosudarstvennye, politicheskie i obshchestvennye dei︠a︡teli Rossiĭskoĭ imperii v sudʹbakh evreev 1762-1917 : spravochnik personaliĭ / Aleksandr Mindlin.
Sankt-Peterburg : Aleteĭi︠a︡, 2007.
391 p. ; 22 cm.
DS 135 R9M5.5 2007


Najman, Hindy.
Past renewals : interpretative authority, renewed revelation, and the quest for perfection in Jewish antiquity / by Hindy Najman.
Leiden ; Boston : Brill, 2010.
xxii, 270 p. ; 25 cm.
BM 529 N3.5 2010


Pease, Steven L.
The golden age of Jewish achievement / Steven L. Pease.
Sonoma, Calif. : Deucalion, 2009.
ix, 622 p. : ill. ; 24 cm.
DS 113 P3.9 2009


Rubinstein, Rachel, 1972-
Members of the tribe : native America in the Jewish imagination / Rachel Rubinstein.
Detroit, Mich. : Wayne State University Press, 2010.
viii, 252 p. : ill. ; 23 cm.
PS 153 J4R8.3 2010


Sabel, Johannes.
Die Geburt der Literatur aus der Aggada : Formationen eines deutsch-jüdischen Literaturparadigmas / Johannes Sabel.
Tübingen : Mohr Siebeck, 2010.
x, 296 p. ; 24 cm.
BM 516.5 S3.34 2010


Semah, Joseph.
Joseph Semah : "Ich bin, der ich bin" : EHYeH ASheR EHYeH / [herausgegeben von der Gerhard-Marcks-Stiftung, Bremen ; Buchkonzept: Arie Hartog ; Redaktion: Veronika Wiegartz, Bettina Berg, Ralf Guddei].
Bremen : Gerhard-Marcks-Stiftung, 2009.
80 p. : many ill. (chiefly col.) ; 32 cm.
N 7279 S4.2A4 2009


Sestili, Antonio.
L'equitazione nella cultura giudaico-cristiana : cavalli e cavalieri nella Bibbia e nelle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio / Antonio Sestili.
Torino : Seneca, c2008.
117 p. : ill., maps ; 24 cm.
SF 308.5 S4.7 2008


Stampfer, Shaul.
Families, rabbis and education : traditional Jewish society in nineteenth-century Eastern Europe / Shaul Stampfer.
Oxford ; Portland, Or. : The Littman Library of Jewish Civilization, 2010.
xii, 414 p. ; 24 cm.
DS 135 E8S7.3 2010אל מול פני המנורה : קובץ שיחות בענייני חנוכה / [מערכת מוטי סרור, אבי זונטג, אלימלך קליין]
Yerushalayim : Ḥosen yeshuʻot, 770 [2009 or 2010]
268 p. ; 25 cm.
BM 695 H3 E4.93 2009


יהדות ואנושיות : מנחת זיכרון לאיה (פגי) בן-נחום / עורך, דוד בן-נחום.
Tel-Aviv : Tamuz, 2009.
110 p. : col. ill. ; 21 cm.
BM 565 Y3.4 2009


מעיין האמונה : מקבץ שערים ובהם מאמרים וסיפורים לעורר ולהעמיק, להוכיח ולבסס את האמונה המושרשת, יסוד היהדות / נערך ע״י שלום מאיר בן...מרדכי הכהן ולך.
Bene Beraḳ : Tevunah, 770 [2009 or 2010]
v. ; 25 cm.
BM 729 F3 M3.95 2009


מעשה רוקם : הלבוש והתכשיט במסורת יהודי תימן / עורכת כרמלה אבדר.
[Tel Aviv] : ʻAmutah aʻalah be-tamar, 2008.
359 p. : ill. ; 28 cm.
DS 135 Y4M2.3 2008


סידור באתי לגני : השלם : סידור תפילה עם כוונות השוות לכל נפש הירא את דבר ה׳ שלוקטו מספרי רבותינו המקובלים... / ניר גולן.
Betar ʻIlit : Hameḥaber, 769 [2009]
740 p. ; 22 cm.
BM 674.2 G6.5 2009


ספר ענוה ושלום : לקוטי בתר לקוטי מאמרי חז״ל בעניני ענוה ושלום ושאר מדות טובות שצונו הבורא יתברך שמו, מעשים טובים מחז״ל שמסרו נפשם על תקון המדות... / פינחס שלום בן ... שלמה פרידמן.
Bene Beraḳ : Mishpaḥat ha-meḥaber, 770 [2009 or 2010]
554 p. ; 25 cm.
BJ 1280 A5.28 2009


ספר שערי אמונה ובטחון : ובו יסודות וביאורים הארות ופנינים דברי מוסר חיזוק והתעוררות בענייני אמונה ובטחון ... / נלקט ונערך ע״י אברהם צבי בן...יצחק אייזיק נשרי.
Bene Beraḳ : a, 770 [2009 or 2010]
591, 54 p. ; 24 cm.
BJ 1285.2 S4.7 2009


שים שלום : תפלות לשלום העולם, אסופה מתוך ״ליקוטי תפילות״ / בעריכת יעל לוין.
Yerushalayim : a : Sifre Magid, hotsaʼat Ḳoren, 770 [2009 or 2010]
54 p. ; 20 cm.
BM 669 S5.9 2009


Abraham Geiger Kolleg
Abraham Geiger College.
Potsdam : Abraham Geiger College, [2010]
57 p. : ill. ; 21 cm.
SC Box


Altman, Sara
כל אחד יכול לתקשר עם אלוהים / מאת שרה אלטמן.
Tel Aviv : Ishah Yafah, 2009.
359 p. ; 21 cm.
BF 1288 A4.82 2009


Amarilio, Moni
בארץ אהבתי / מוני אמריליו.
Raʻananah : Even Ḥoshen, 2009.
151 p. : ill. ; 30 x 28 cm.
M 1811 .18 A4 B4.47 2009


Bahat, Dov
הוא ונכדו מתו בטרם עת / דב בהט.
Ḥolon : Ofir, 2009.
248 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .13 H3.75 H8 2009


Ben-Dov, Tsevi.
פוקשאן כסמל : סיפורה הגנוז של העלייה הראשונה ותרומת יהדות רומניה לציונות / צבי בן דב.
Efʻal : Ts. Ben Dov, 2009.
183 p. : ill. ; 24 cm.
DS 149.5 R7B4.3 2009


Chetrit, Joseph
לשון ומאגריה לשון ומארגיה : מחקרים סוציו־פרגמטיים בערבית היהודית בצפון אפריקה ובמרכיב העברי שבה כתבות, שירים סיפורים ופתגמים / יוסף שטרית.
Yerushalayim : Mosad Byaliḳ : ha-Merkaz le-leshonot ha-Yehudim ṿe-sifruyotehem, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim, c2009.
16, 750, xviii p. ; 25 cm.
PJ 5071 C4.4 2009


Chovav, Yemima.
עלמות אהבוך : חיי הדת והרוח של נשים בחברה האשכנזית בראשית העת החדשה / ימימה חובב.
Yerushalayim : Merkaz Dinur le-ḥeḳer toldot Yiśraʼel : Karmel, 769 [2009]
516, [20] p. of plates : ill., plates ; 24 cm.
BM 729 W6 C5.45 2009


Eilam, Uzi.
קשת עילם : הטכנולוגיה המתקדמת : סוד העוצמה הישראלית / עוזי עילם ; עורך, רמי טל.
Tel-Aviv : Yediʻot aḥaronot : Sifre ḥemed, c2009.
528 p., [32] p. of plates : ill. (some col.) ; 23 cm.
U 55 E4.5A3 2009


Farhand, Moses, 1860-1944
אהל משה : חנוכה וסדר הדלקת נרות חנוכה לפי מנהגי רבותיה״ק זי״ע / אשר השאיר אחריו...משה פארהאנד... ; נערך ונסדר ע״י דוד מארגגאלי.
[Yerushalayim?] : ha-Ṿaʻad ha-ʻolami Maḳava : Mekhon Naḥalat Moshe Maḳaṿa, 770 [2009 or 2010]
183 p. ; 22 cm.
BM 695 H3F3.6 2009


Finkelstein, Baruch
אחרי לידה : מדריך יהודי למניעת דיכאון אחרי לידה, זיהויו והטיפול בו / ברוך פינקלשטיין, מיכל פינקלשטיין.
Yerushalayim : a, 769 [2008 or 2009]
200 p. ; 21 cm.
BM 726 F5.6 2008


Goldmann, I.
הברכות כסידורם : ברכת הנהנין, ברכת הריח, רשימת המאכלים ביותר מ־2400 ערכים מסודרת ע״פ א־ב עם ברכותיהם...כ־400 צילומים מהמאכלים ומהפרחים בצבעים טבעיים / מלוקט ומסודר ע״י ישראל יעקב גולדמן.
Tsirikh : a, 769 [2008 or 2009]
224 p. : ill. ; 25 cm.
BM 675 B4 Z7.45 2008


Golz, Avishay.
רפואת אף־אוזן־גרון בארץ־ישראל 1911־1948 / אבישי גולץ.
Zikhron Yaʻaḳov : Itai Baḥur, 2009.
255 p. : ill. ; 25 cm.
RF 26 I 7.8 G6.5 2009


Groisman, Ola, 1965-
מזוודה על השלג / אולה גרויסמן.
Tel-Aviv : Ḳeset : Yediʻot aḥaronot : Sifre ḥemed, c2009.
279 p. ; 22 cm.
PJ 5055 .22 R6.6 M4.9 2009


Gruman, Daṿid
תחרות הסיפור הקצר / דוד גרומן.
Tel Aviv : Geṿanim, 2009.
207 p. ; 22 cm.
PJ 5055 .22 R8.5 T3.4 2009


Ḥadash, Meʼir, ha-Leṿi
ספר אור עולם : חנוכה : שיחות, מאמרים ודברות קודש / מאדמו״ר ... מאיר הלוי חדש.
Yerushalayim : Irgun "Ṿe-hagita", c770, c2009.
183 p. ; 23 cm.
BM 695 H3 H2.32 2009


Hagbi, Yaniv, 1971-
המדריך התימני לכתיבת אגדות / יניב חג׳בי.
Tel-Aviv : Bavel, c2009.
385 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .23 A3.528 M3.4 2009


Hananel ben Ḥushiʼel, d. 1055 or 6
פירוש רבינו חננאל : מסכת ... / לרבינו חננאל ב״ר חושיאל ; יו"ל על-פי כתבי-יד ודפוסים ראשונים בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים מאת צבי יהושע לייטנר ; בתוספת חידושים וביאורים מאת דוב דומב.
Yerushalayim : Mosad ha-Rav Ḳuḳ ; Mekhon le-hotsaʼat rishonim ṿe-aḥaronim, 770- [2009-
v. : facsims. ; 24 cm.
BM 504.2 H3.5 2009


Hazan, Ephraim, 1943-
השירה העברית באלג׳יריה / אפרים חזן.
Lod : Orot yahadut ha-magrab, 769 [2008 or 2009]
393 p. : ill. ; 25 cm.
PJ 5078.6 H3.9 2008


Kats, Avraham
לעת מצוא : לבנות יעקב : מדריך מעשי לשידוכים לנערות, הורים ומורות, נוסף עליו יבנה בית הכולל עצות חשובות ומעשיות לתקופת האירוסין / מאת אברהם כץ.
Yerushalayim : [s.n.], 770 [2009 or 2010]
256 p. ; 22 cm.
BM 713 K3.63 2009


Kdoshim, Shmuel
הקדושים : יסורי יהודי בצל המשיחים / שמואל קדושים.
Ḥolon : Ofir, 2009.
57 p. ; 21 cm.
DS 143 K3.8 2009


Ḳlain, Mosheh
ספר משנת הגר : הלכות גרים ... / משה קליין.
[Yerushalayim] : Mekhon "Mishneh Torah", [769 i.e. 2009]
831 p. ; 28 cm.
BM 729 P7K5.3 2009


Kononovich, Akiva
האדם דיסלקטי : שירים / עקיבא קונונוביץ.
Tel-Aviv : Geṿanim, c2009.
77 p. : ill. ; 21 cm.
PJ 5055 .28 O 5.6 A6.3 2009


Kook, Ẓevi Judah ben Abraham Isaac, ha-Kohen, 1891-1982
שיחות הרב צבי יהודה ־ תלמוד תורה / שיחות מפי מורנו... הרב צבי יהודה הכהן קוק... ; עריכה, מקורות, כותרות וסיכום שלמה חיים הכהן אבינר.
Bet El : Sifriyat Ḥaṿah, 769 [2008 or 2009]
338 p. ; 24 cm.
BM 740.2 K6.42 2008̀


Laizerzon, Śimḥah Bunem ben Avraham Yosef
בשבילי בית הרפואה : דיני שבת : למתאשפז, ליולדת ולמלוויהם ; מדור מידע : מהנעשה בבתי חולים בשבת : תחומי שבת במרכז הארץ / נערך ע״י שמחה בונם באאמו״ר אברהם יוסף לייזרזון.
Yerushalayim : Śimḥah Bunem Laizerzon, c770, c2009.
235 p. ; 24 cm.
BM 685 L2.85 2009


Lerner, Moṭi
שבעה מחזות / מוטי לרנר ; עורך, שמעון לוי ; מבוא, גד קינר.
[Tel Aviv] : Safra : Asaf Maḥazot, c2009.
520 p. ; 21 cm.
PJ 5054 L3.624 A6 2009


Levinson, Joseph D.
Chanukah : a light to the future: Torah's implicit scientific paradigm and the ultimate victory over the Greeks / Joseph D. Levinson.
Jerusalem : [Joseph Levinson], 2010.
93 p. ; 21 cm.
BM 695 H3 L4.85 2010


Mantsur, Eliyahu.
הד קולם / אליהו מנצור.
Givʻatayim : E. Mantsur, 2009.
102 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .34 A5.8 H4.3 2009


Mat︠i︡akubov, Otanazar, 1946-
Besedy s Ilʹi︠a︡som : o muzykalʹnykh tradit︠s︡ii︠a︡kh staroĭ Bukhary / Otanazar Mati︠a︡kubov.
Nʹi︠u︡-Ĭork : Kongress Bukharskikh Evreev SShA i Kanady, 2009.
287 p. : ill. (some col.) ; 25 cm.
ML 3776 M3.8 2009


Nahor, Avinoʻam, 1942-
דרכי חיים / אבינועם נהור ; עריכה, יעקוב שרת.
Tel Aviv : Geṿanim, c2009.
94 p., [2] p. of plates : ill. ; 21 cm.
PJ 5054 N3.13 Z4.6 2009


Patishy, Ora
בת הקודש / אורה פטישי.
Beʼer Shevaʻ : Ṭene or, 2009.
216 p. ; 22 cm.
PJ 5055 .37 A8.7 B3.8 2009


Rabinovits, Gamliʼel, ha-Kohen
טיב השידוכים : והוא הדרכה לבחורי קיבוץ וחתנים ... בענין השידוכים והנישואין נערך מתוך שיחות לבחורי ישיבת מיר / מאת גמליאל הכהן רבינוביץ (ראפפורט).
Yerushalayim : Mekhon Shaʻare ziṿ, 770 [2009 or 2010]
300 p. ; 25 cm.
BM 713 R2.4 2009


Rabinovits, Gamliʼel, ha-Kohen
ספר טיב המועדים : על ימי החנוכה : שיחות חיזוק ומאמרים מלהיבים ... / מאת גמליאל הכהן רבינוביץ (ראפפורט).
Yerushalayim : Mekhon Shaʻare ziṿ, 770 [2009]
354 p. ; 25 cm.
BM 695 H3 R2.35 2009


Rozenberg, Ḥ (Ḥaṿah).
דם כחול / חוה רוזנברג.
[Yerushalayim?] : Ḥ. Rozenberg, 770 [2009 or 2010]
504 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .39 O 9.6 D3.6 2009


Rozin, Avraham ben Ḳalonimos Ḳalman.
ספר אלה המשפטים : סדרי הדין והראיות : בו נתבארו הענינים הנוגעים לבאים בשערי בית הדין מתחילת הדין ודברים שביניהם עד לפסק הדין, ממקורותיהם בש״ס, הראשונים והפוסקים ועד לדיני ומנהגי בתי הדין בימינו, בתוספת חידושים וביאורים / אברהם בן קלונימוס קלמן רוזין.
Yerushalayim : Zikhron Aharon, 769 [2009]
4, 9, 297 p. : facsim. ; 25 cm.
BM 523.9 C5R6.9 2009


Sela, Rona.
לעיון הציבור : תצלומי פלסטינים בארכיונים צבאיים בישראל / רונה סלע.
[Tel Aviv?] : a : Hotsaʼat Helenah, 2009.
2 v. : ill. ; 21 cm.
DS 113.6 S4.5 2009


Shavit, Yaakov Shai
שירת חיי : ג״ן שירים לאהובה / יעקב־שי שביט.
Tel Aviv : Geṿanim, 2009.
61 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .41 A9.4 S5.5 2009


Shiri, Ḥayim.
כשרות למהדרין : שאלות אקטואליות המצויות בזמננו בבתי מלון אולמות ומסעדות / בעזרת החונן ... חיים שירי.
Yerushalayim : z, 770 [2009 or 2010]
530 p. ; 25 cm.
BM 710 S5.4 2009


Śimḥai, Dalit
לזרום נגד הזרם : פרדוקסים בהגשמת חזון ׳העידן החדש׳ בישראל / דלית שמחאי.
Ḥefah : Pardes, 2009.
343 p. ; 23 cm.
BP 605 N4.8 S5.5 2009


Ṭoledano, ʻImanuʼel ben Yosef
ספר עטה אור : דעת ואמונה : מסודר לפי סדר פרשיות השבוע / חובר על ידי עמנואל בה״ר יוסף טולידאנו.
v. ; 24 cm.
BS 1235.4 T6.5 2009


Ṿardi, Liʼorah
האיש שהאיר אותי / ליאורה ורדי.
Ḳiryat Gat : Ḳorʼim, 2009.
247 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .47 A6.9 I 8.4 2009


Yardeni, Nava Sarah.
יהודי תוניסיה בישראל : עדות ותיעוד / נאוה שרה ירדני.
Lod : Orot Yahadut ha-Magreb, 769 [2009]
303 p. : ill., facsims., map ; 25 cm.
DS 113.8 T8.3 Y3.7 2009


Yiśakhar, Menasheh
זהב הארץ : על נועם ההלכה של המועדים / מנשה יששכר.
Peduʼel : a, 770 [2009 or 2010]
253 p. ; 21 cm.
BM 690 Y5.6 2009


Yosef, Ovadia
ספר שאלות ותשובות מעין אומר : מאשר נשאלו משך השנים על ידי הציבור בנוכחותי או באמצעותי את מורנו ורבנו ... מרן הראשון לציון הרב הגאון עובדיה יוסף / חיברתיו וערכתיו יהודה נקי.
Yerushalayim : Mishpaḥat Naḳi, 768 [2008]
6 v. ; 25 cm.
BM 522.93 O 8.1 2008


Zacuto, Moses ben Mordecai, ca. 1620-1697
ספר יודעי בינה : פירוש לזוהר הקדוש מהרמ״ז : עד פרשת ויצא ... / אשר פעל ועשה משה זכותא.
Moshav Biṭḥah : Mekhon le-hotsaʼat seferim u-khitve yad Ḳol Biṭḥah ʻa. sh. ha-Remez, 770 [2009 or 2010]
660 p. ; 24 cm.
in process


Zahuri, Noʻam.
ספר נועם שיח : בירורים וביאורים להלכה ולמעשה... בנושא ספיקא דאורייתא לחומרא ... נלוה בסופו קונטרס כללי המחלוקות / חיברתי וערכתי נועם זהורי.
Yerushalayim : a, 769- [2009-
v. ; 32 cm.
BM 503.7 Z3.4 2009


Zakai, Aharon
ספר ישועה והצלחה : כולל דברי רבותינו הקדושים בהלכה ובאגדה בענייני בריאות, חלומות, עין הרע, פחד, שמחה, פרנסה ועוד ועצות טובות, סגולות ותפילות שונות לישועה והצלחה / אהרן זכאי.
Yerushalayim : Yeshivat or yom ṭov, 770 [2009 or 2010]
243 p. ; 23 cm.
BM 538 H4.3 Z3.4 2009


Zinger, Yitsḥaḳ Pesaḥ.
תולדות המבי״ט וספריו / מאת יצחק פסח זינגר.
Yerushalayim : Yitsḥaḳ Pesaḥ Zinger, c2007.
230 p. : col. ill., facsims., maps ; 25 cm.
BM 755 T7.2 Z5.6 2007

Monday, March 08, 2010

 

Feb. 24 - Mar. 7, 2010

Orakel und Gebete : Interdisziplinäre Studien zur Sprache der Religion in Ägypten, Vorderasien und Griechenland in hellenistischer Zeit / hrsg. von Markus Witte und Johannes F. Diehl.
Tübingen : Mohr Siebeck, 2009.
x, 303 p. ; 24 cm.
BL 613 O 7.3 2009


Les religions orientales dans le monde grec et romain : cent ans après Cumont (1906-2006) : bilan historique et historiographique ; Colloque de Rome, 16-18 Novembre 2006 / ed. Corinne Bonnet, Vinciane Pirenne-Delforge, Danny Praet.
Brussel : Belgisch Historisch Instituut te Rome, 2009.
464 p. : ill. ; 26 cm.
BL 727 R4.55 2009


The human body in death and resurrection / ed. by Tobias Nicklas, Friedrich V. Reiterer, and Joseph Verheyden ; in collab. with Heike Braun.
Berlin : De Gruyter, c2009.
x, 457 p. ; 24 cm.
BS 1199 B6.2 I 5.8 2009


Wir haben sie nie wieder gesehen : Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus / [bearbeitet von] Damian Grams, Micha Thom ; Vorwort, Richard David Precht ; Herausgeber, Internationaler Bund e.V.
Schwalbach/Ts. : Wochenschau, 2009.
94 p. : col. ill. ; 17 x 25 cm.
D 804 .195 W5.6 2009


Concentration camps in Nazi Germany : the new histories / edited by Jane Caplan and Nikolaus Wachsmann.
Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2009.
x, 243 p. : Ill. ; 24 cm.
D 805 G3 C5.918 2009


The power of inclusive exclusion : anatomy of Israeli rule in the occupied Palestinian territories / edited by Adi Ophir, Michal Givoni, and Sari Hanafi.
New York : Zone Books ; Cambridge, Mass. : Distributed by The MIT Press, 2009.
641 p. : ill. ; 24 cm.
DS 119.76 P6.9 2009


Die Geschichte der Familie Blumenthal-Bental / gesammelt und aufgeschrieben von Chava, Gilat, Ephraim Bental, Bini Telem und ihren Kindern ; aus dem Hebräischen von Lola Bental ; [Redaktion, Bernd G. Ulbrich].
Dessau-Rosslau : Moses Mendelssohn Gesellschaft Dessau, 2008.
83 p. : ill. ; 21 cm.
DS 134.36 D4.7 G4.7 2008


Gunther Helbig (1923-2006) : ein Gedenkbuch / herausgegeben von der Moses-Mendelssohn-Gesellschaft Dessau e.V. ; [Redaktion, Bernd G. Ulbrich].
Dessau-Rosslau : Moses Mendelssohn Gesellscahft Dessau e.V., 2008.
52 p. : ill. ; 21 cm.
DS 134.42 H4.5 G8.6 2008


The Frankfurt Judengasse : Jewish life in an early modern German city / edited by Fritz Backhaus ... [et al.] ; translated by Staci von Boeckmann, Stephen Starck.
Edgware : Vallentine Mitchell, 2009.
170 p. : ill. ; 24 cm.
DS 135 G4 F6 .4613 2009


Aging in Israel : research, policy and practice / Sara Carmel, editor.
New Brunswick : Transaction Publishers, c2010.
xii, 491 p. ; 24 cm.
HQ 1064 I 7 A3.2 2010


Sammlung James Loeb : James Loeb (1867-1933)-- Antikensammler, Mäzen und Philanthrop / herausgegeben von Raimund Wünsche und Matthias Steinhart.
Lindenberg im Allgäu : Josef Fink, 2009.
159 p. : ill. (chiefly col.) ; 28 cm.
N 5337 L6.4 S3.6 2009


Adler, Michael, 1868-1944.
Emperor Julian and the Jews / Michael Adler.
Piscataway : Gorgias Press LLC, 2007.
[61] p. ; 23 cm.
DG 317 A3.5 2007


Albrektson, B. (Bertil)
Text, translation, theology : selected essays on the Hebrew Bible / Bertil Albrektson.
Farnham, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2010.
xii, 142 p. ; 25 cm.
BS 1115 A4.3 2010


Bachmann, Veronika.
Die Welt im Ausnahmezustand : eine Untersuchung zu Aussagegehalt und Theologie des Wächterbuches (1 Hen 1-36) / Veronika Bachmann.
Berlin ; New York : W. De Gruyter, c2009.
x, 299 p. : ill. ; 24 cm.
BS 410 Z5 vol. 409


Barton, George A. (George Aaron), 1859-1942.
The Semitic Ishtar cult / George Aaron Barton.
Piscataway, N.J. : Gorgias Press, 2007
[32], 74 p. ; 23 cm.
BL 1605 I 8 B3.7 2007


Baumgarten, Albert I.
Elias Bickerman as a historian of the Jews : a twentieth century tale / Albert I. Baumgarten.
Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2010.
x, 377 p. : ill. ; 24 cm.
DS 115.9 B5.3 B3.95 2010


Bellotto, Nicoletta.
Le adozioni a Emar / Nicoletta Bellotto.
Padova : SARGON, 2009.
x, 326 p. ; 30 cm.
DS 99 E5.2 B4.5 2009


Benbassa, Esther.
Suffering as identity : the Jewish paradigm / Esther Benbassa.
London : Verso, 2010.
x, 207 p. ; 24 cm.
DS 143 B4 .4413 2010


Bode-Jarsumbeck, Daniela.
Die literarischen Reportagen Hanna Kralls : Gedächtnis an die ostjüdische Lebenswelt und die Shoah / Daniela Bode-Jarsumbeck.
Wiesbaden : Harrassowitz, 2009.
vii, 177 p. ; 24 cm.
PG 7170 R2.8 Z5.65 2009


Borries, Friedrich von.
Heimatcontainer : deutsche Fertighäuser in Israel / Friedrich von Borries, Jens-Uwe Fischer.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2009.
200 p.. : ill. (some col.), plans ; 18 cm.
TH 4819 P7 B6.77 2009


Boxerman, Burton Alan, 1933-
Jews and baseball / Burton A. Boxerman and Benita W. Boxerman.
Jefferson, N.C. : McFarland & Co., 2007-
v. : ill. ; 26 cm.
GV 865 A1 B6.45 2007


Browning, Christopher R.
Remembering survival : inside a Nazi slave-labor camp / Christopher R. Browning.
New York : W.W. Norton & Co., c2010.
xxii, 375 p., [8] p. of plates : ill., maps, ports. ; 25 cm.
D 805 P7B7.6 2010


Brügmann, Cord.
Flucht in den Zivilprozess : antisemitischer Wirtschaftsboykott vor den Zivilgerichten der Weimarer Republik / Cord Brügmann.
Berlin : Metropol, c2009.
173 p. ; 24 cm.
KK 3827 B7.8 2009


Cohen, Judah M.
The making of a Reform Jewish cantor : musical authority, cultural investment / Judah M. Cohen.
Bloomington : Indiana University Press, c2009.
xii, 299 p. : ill. ; 25 cm. + 1 CD (4 3/4 in.).
MT 4 N5 H4.39 2009


Dyma, Oliver, 1972-
Die Wallfahrt zum zweiten Tempel : Untersuchungen zur Entwicklung der Wallfahrtsfeste in vorhasmonäischer Zeit / Oliver Dyma.
Tübingen : Mohr Siebeck, 2009.
xiv, 393 p. ; 24 cm.
BS 1199 P5.4 D9.53 2009


Epelbaum, Didier.
Obéir : les déshonneurs du capitaine Vieux : Drancy, 1941-1944 / Didier Epelbaum.
[Paris] : Stock, c2009.
329, [1] p. ; 22 cm.
DS 135 F8.3 E6.5 2009


Fleming, Daniel E.
The buried foundation of the Gilgamesh epic : the Akkadian Huwawa narrative / by Daniel E. Fleming and Sara J. Milstein.
Leiden ; Boston : Brill, 2010.
xx, 227 p., : ill. ; 25 cm.
PJ 3771 G6F5.7 2010


Glazer, Aubrey L.
Contemporary Hebrew mystical poetry : how it redeems Jewish thinking / Aubrey L. Glazer ; with a preface by Harry Fox.
Lewiston, N.Y. : Edwin Mellen Press, c2009.
xxxviii, 350 p. ; 24 cm.
PJ 5024 G5.3 2009


Greenhut, Zvi.
Salvage excavations at Tel Moẓa : the Bronze and Iron Age settlements and later occupations / Zvi Greenhut and Alon de Groot ; with contributions by Eldad Barzilay ... [et al.].
Jerusalem : Israel Antiquities Authority, 2009.
vii, 357 p., [1] folded leaf of plates : ill., maps, plans (1 fold.) ; 28 cm.
DS 110 M6.7 G7.4 2009


Heinrich, André.
David und Klio : historiographische Elemente in der Aufstiegsgeschichte Davids und im Alten Testament / André Heinrich.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, c2009
xii, 437 p. ; 24 cm.
BS 410 Z5 vol. 401


Hirsch, Lily E., 1979-
A Jewish orchestra in Nazi Germany : musical politics and the Berlin Jewish Culture League / Lily E. Hirsch.
Ann Arbor : University of Michigan Press, c2010.
viii, 258 p. : ill., music ; 24 cm.
ML 3917 G3H5.7 2010


Hurvitz, Elazar.
קטלוג קטעי גניזת קאהיר בספריית ווסטמינסטר קולג', קיימברידג' / מאת אלעזר הורביץ.
ניו-יורק : מכון גניזת קאהיר, ישיבה אוניברסיטה, תשס"ו- [2006]-
v. : ill., facsims., map, ports. ; 31 cm.
Z 6621 W4.8 H8.7 2006


Hurvitz, Elazar.
קטלוג קטעי גניזת קאהיר בספריית ווסטמינסטר קולג', קיימברידג' / מאת אלעזר הורביץ.
ניו-יורק : מכון גניזת קאהיר, ישיבה אוניברסיטה, תשס"ו- [2006]-
v. : ill., facsims., map, ports. ; 31 cm.
Z 6621 W4.8 H8.7 2006


Idel, Moshe, 1947-
Old worlds, new mirrors : on Jewish mysticism and twentieth-century thought / Moshe Idel.
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2010.
vi, 323 p. ; 24 cm.
BM 45 I 3.4 2010


I͡Ukhneva, N. V.
20 let tomu nazad v Leningrade, 1988 god : uchenye Instituta ėtnografii protiv ksenofobii i antisemitizma : dokumentalʹnoe povestvovanie / N.V. I︠U︡khnëva.
Sankt-Peterburg : "Nauka", 2008.
116 p. ; 21 cm.
DS 135 R9 I 8.5 2008


Kessler, Edmund, d. 1985.
The wartime diary of Edmund Kessler : Lwów, Poland, 1942-1944 / introduction by Antony Polonsky ; preface by David Bossman ; foreword by Leon W. Wells ; "Salvation" by Kazimierz Kalwinski ; "Lusia's letter" by Lusia Sicher ; epilogue by Renata Kessler ; afterword by Sarah Shapiro.
Boston : Academic Studies Press, 2010.
[xviii], 165 p. : ill. ; 24 cm.
DS 135 U4.2 L8 .552213 2010


Klein, Mason.
Alias Man Ray : the art of reinvention / Mason Klein ; with contributions by George Baker, Lauren Schell Dickens, Merry Foresta.
New Haven : Yale University Press, c2009.
xv, 240 p. : ill. (some col.) ; 29 cm.
N 6537 R3A4 2009


Kolbet, Paul R.
Augustine and the cure of souls : revising a classical ideal / Paul R. Kolbet.
Notre Dame, Ind. : University of Notre Dame Press, c2010.
xviii, 342 p. ; 23 cm.
BR 65 A9K5.9 2010


Koli͡ada, E. I. (Elena Ivanovna)
A compendium of musical instruments and instrumental terminology in the Bible / Yelena Kolyada ; translated by the author with the assistance of David J. Clark.
Oakville, CT : Equinox Pub., 2009.
xviii, 304 p. : ill. ; 24 cm.
ML 166 K6.513 2009


Laufer, Yosef, 1924-2009.
The fields of Ukraine : a 17-year-old's survival of Nazi occupation : the story of Yosef Laufer / written by Haim Tal.
Denver, CO : Dallci Press, 2009.
xxiv, 166 p. : ill., maps ; 22 cm.
DS 135 U4.3 L6 .8513 2009


Lupovitch, Howard N.
Jews and Judaism in world history / Howard N. Lupovitch.
London ; New York : Routledge, 2010.
258 p. ; 24 cm.
DS 117 L8.7 2010


Maiocchi, Massimo.
Classical Sargonic tablets chiefly from Adab in the Cornell University collections / by Massimo Maiocchi.
Bethesda, Md. : CDL Press, 2010.
xxi, 335 p., xxxviii p. of plates : ill. ; 29 cm.
DS 70.5 A4.3 M3.5 2010


Meinhold, Wiebke.
Ištar in Aššur : Untersuchung eines Lokalkultes von ca. 2500 bis 614 v. Chr. / Wiebke Meinhold.
Münster : Ugarit-Verlag, 2009.
xi, 568 p., [30] p. of plates : ill. ; 25 cm.
BL 1605 I 8 M4.55 2009


Nachmany-Gafny, Emunah.
Dividing hearts : the removal of Jewish children from Gentile families in Poland in the immediate post-Holocaust years / Emunah Nachmany Gafny ; [translated from the Hebrew by Naftali Greenwood].
Jerusalem : Yad Vashem, 2009.
389 p. : ill. (some col.) ; 23 cm.
D 804.48 N3.313 2009


Parvikko, Tuija.
Arendt, Eichmann, and the politics of the past / Tiuja Parvikko.
Helsinki : Finnish Political Science Association, 2008.
277 p. ; 21 cm.
DD 247 E5 A7.37 2008


Reiss, Pamela, 1974-
Passover : a Kosher collection / Pam Reiss.
Winnipeg : P. Reiss, 2010.
207 p. : ill. ; 23 cm.
TX 739.2 P3.7 R4.5 2010


Rocca, Samuel.
The fortifications of ancient Israel and Judah 1200-586 BC / Samuel Rocca ; illustrated by Adam Hook.
Oxford : Osprey, 2010.
64 p. : ill. ; 25 cm.
UG 432 I 8R6 2010


Rosenberg, Gertruda, 1922-
Unmasked / Truda Rosenberg.
Manotick, ON : Penumbra Press, 2009.
94 p. : ill. ; 24 cm.
D 804 .196 R6.8 2009


Strobel, Till.
Jüdisches Leben unter dem Schutz der Reichserbmarschälle von Pappenheim 1650-1806 / Till Strobel.
Epfendorf : Bibliotheca academica, 2009.
xi, 429 p. : 1 fig., 9 genealog. tab., 9 maps, 29 tab. ; 25 cm.
DS 134.36 P3.6S7 2009


Uhlig, Torsten, 1975-
The theme of hardening in the book of Isaiah : an analysis of communicative action / Torsten Uhlig.
Tübingen : Mohr Siebeck, 2009.
xiii, 423 p. ; 24 cm.
BS 1515 .52 U4.55 2009


Villiez, Anna von.
Mit aller Kraft verdrängt : Entrechtung und Verfolgung "nicht arischer" Ärzte in Hamburg 1933 bis 1945 / Anna von Villiez.
München : Dölling und Galitz, 2009.
456 p. : ill. ; 22 cm. + 1 CD-ROM.
R 694 V5.5 2009


Vinçon, Sara, 1978-
Vite in transito : gli ebrei nel campo profughi di Grugliasco : 1945-1949 / Sara Vinçon.
Torino : S. Zamorani, 2009.
175 p. : ill. ; 21 cm.
DS 135 I 8.5 G7.8 2009


Weiss, Barbara.
--nicht eine Spur mehr von den verflossenen Tagen
Wien : Manz Crossmedia, c2009.
220 p. : 91 ill., tables ; 23 cm.
DS 135 A9.2 K6.7 2009


Wolanski, Sabina, 1927-
Destined to live : one woman's war, life, loves remembered / Sabina Wolanski ; Diana Bagnall.
Pymble, N.S.W. : HarperCollins Publishers, 2009.
302 p. : ill. (some col.), maps ; 20 cm.
DS 134.72 W6.53 A3 2009


Yudelson, Larry, 1964-
How would God really vote? : a Jewish rebuttal to David Klinghoffer' s conservative polemic / Larry Yudelson & Yori Yanover.
Teaneck, N.J. : Ben Yehuda Press, c2008.
vii, 143 p. ; 23 cm.
BL 2525 K5.93 Y8.4 2008


Orakel und Gebete : Interdisziplinäre Studien zur Sprache der Religion in Ägypten, Vorderasien und Griechenland in hellenistischer Zeit / hrsg. von Markus Witte und Johannes F. Diehl.
Tübingen : Mohr Siebeck, 2009.
x, 303 p. ; 24 cm.
BL 613 O 7.3 2009


Les religions orientales dans le monde grec et romain : cent ans après Cumont (1906-2006) : bilan historique et historiographique ; Colloque de Rome, 16-18 Novembre 2006 / ed. Corinne Bonnet, Vinciane Pirenne-Delforge, Danny Praet.
Brussel : Belgisch Historisch Instituut te Rome, 2009.
464 p. : ill. ; 26 cm.
BL 727 R4.55 2009


The human body in death and resurrection / ed. by Tobias Nicklas, Friedrich V. Reiterer, and Joseph Verheyden ; in collab. with Heike Braun.
Berlin : De Gruyter, c2009.
x, 457 p. ; 24 cm.
BS 1199 B6.2 I 5.8 2009


Wir haben sie nie wieder gesehen : Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus / [bearbeitet von] Damian Grams, Micha Thom ; Vorwort, Richard David Precht ; Herausgeber, Internationaler Bund e.V.
Schwalbach/Ts. : Wochenschau, 2009.
94 p. : col. ill. ; 17 x 25 cm.
D 804 .195 W5.6 2009


Concentration camps in Nazi Germany : the new histories / edited by Jane Caplan and Nikolaus Wachsmann.
Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2009.
x, 243 p. : Ill. ; 24 cm.
D 805 G3 C5.918 2009


The power of inclusive exclusion : anatomy of Israeli rule in the occupied Palestinian territories / edited by Adi Ophir, Michal Givoni, and Sari Hanafi.
New York : Zone Books ; Cambridge, Mass. : Distributed by The MIT Press, 2009.
641 p. : ill. ; 24 cm.
DS 119.76 P6.9 2009


Die Geschichte der Familie Blumenthal-Bental / gesammelt und aufgeschrieben von Chava, Gilat, Ephraim Bental, Bini Telem und ihren Kindern ; aus dem Hebräischen von Lola Bental ; [Redaktion, Bernd G. Ulbrich].
Dessau-Rosslau : Moses Mendelssohn Gesellschaft Dessau, 2008.
83 p. : ill. ; 21 cm.
DS 134.36 D4.7 G4.7 2008


Gunther Helbig (1923-2006) : ein Gedenkbuch / herausgegeben von der Moses-Mendelssohn-Gesellschaft Dessau e.V. ; [Redaktion, Bernd G. Ulbrich].
Dessau-Rosslau : Moses Mendelssohn Gesellscahft Dessau e.V., 2008.
52 p. : ill. ; 21 cm.
DS 134.42 H4.5 G8.6 2008


The Frankfurt Judengasse : Jewish life in an early modern German city / edited by Fritz Backhaus ... [et al.] ; translated by Staci von Boeckmann, Stephen Starck.
Edgware : Vallentine Mitchell, 2009.
170 p. : ill. ; 24 cm.
DS 135 G4 F6 .4613 2009


Aging in Israel : research, policy and practice / Sara Carmel, editor.
New Brunswick : Transaction Publishers, c2010.
xii, 491 p. ; 24 cm.
HQ 1064 I 7 A3.2 2010


Sammlung James Loeb : James Loeb (1867-1933)-- Antikensammler, Mäzen und Philanthrop / herausgegeben von Raimund Wünsche und Matthias Steinhart.
Lindenberg im Allgäu : Josef Fink, 2009.
159 p. : ill. (chiefly col.) ; 28 cm.
N 5337 L6.4 S3.6 2009אין עוד מלבדו : מה שמעבר למילים... : ספורים מיוחדים ומעניינים מתקופות קודמות ומזמננו / נערך ע״י ישי שאול בן אליעזר דביר.
Bene Beraḳ : s, 769 [2008 or 2009]
384 p. ; 25 cm.
BM 729 F3E6 2008


ואני תפלתי : סידור ישראלי / עורך בפועל זאב קינן
Tel Aviv : Miśkal : The Masoreti Movement, 2009.
290, 80 p. ; 22 cm.
BM 674.32 K4.4 2009


חומש יקרות : על פי גאוני פולין וליטא וגלילותיהן : חמישה חומשי תורה, מעוטרים באלפי פירושים נדירים ועלומים, מאת גאוני פולין וליטא וגלילותיהן, מלוקטים ומסודרים מחדש, בשפה ברורה ונעימה עם תרגום אונקלוס ופירוש רש״י / מאת אברהם אוחיון.
Bene Beraḳ : A : Mosheh Avramovits, 769 [2009]
5 v. ; 25 cm.
BS 1222 O 3.7 2009


מגילת בני חשמונאי : הקרויה מגילת אנטיוכוס ; עם פרוש כוונת הלב ; כולל מדרשי חניכה, ספר יוסיפון ויהודית, וכן פנינים וסיפורים על חג חנוכה.
Petaḥ Tiḳṿah : Shirah ḥadashah, 5769 [2008 or 2009]
304 p. : ill. ; 25 cm.
BS 1824 H4S3.7 2008


מחקרים חדשים של הגליל : ספר העשור לכנס מחקרי גליל / עורכים ציונה גרוסמרק [ואח׳].
Tel-Ḥai : Mikhlalah ha-aḳademit Tel-Ḥai, c769 [2009]
456, xvii p. : ill., charts, maps ; 23 cm.
DS 110 G2 M4.34 2009


משאת אהרן : מחקרים בלשון מוגשים לאהרן דותן / עורכים, משה בר־אשר, חיים א׳ כהן.
Yerushalayim : Mosad Byaliḳ, 770 [2009].
644, 54 p. : ill., port. ; 24 cm.
PJ 4514 D6.8M3 2009


ספר אבני הלכה : הלכות חלה : על סדר הבן איש חי, אשר בו נתבאר בנין ההלכה משורשי הסוגיות עם הערות מפוסקי זמננו, עד סכום הדינים העולים למעשה, בתוספת דינים אקטואליים מכל פוסקי דורנו, ביאורים ועיונים במצות חלה וסדר הפרשת חלה / נערך על ידי אלעד בן יוסף דרשן.
Yerushalayim : a, 769 [2008 or 2009]
132 p. ; 25 cm.
BM 523.5 H3S4.4 2008


ספר מצוות שבין אדם לחברו /
Yerushalayim : Mifʻal Taryag mitsṿot ; Lakewood, NJ: Taryag Legacy Foundation, 769- [2009-
v. : ill. ; 29 cm.
BM 520.7 S4.35 2009


עשרת הדברות : ללמד, לשמר, לעשות, מצוות כה־לח, ארבע־עשרה המצוות שבעשרת הדברות.
Yerushalayim : Mifʻal Taryag mitsṿot ; Lakewood, NJ: Taryag Legacy Foundation, 2007.
203 p. : ill. ; 29 cm.
BS 1285.3 A8.4 2007


קולנוע דרום : כתיבה ביקורתית בעקבות פסטיבל קולנוע דרום השמיני / עורכים ארז פרי, אבנר פיינגלרנט.
Ashḳelon : ha-Mikhlalah ha-aḳademit Sapir, 2009.
220 p. : ill. ; 23 cm.
PN 1993.5 I 8.6 K6.5 2009


Alter, Isaac Meir, 1789-1866
ספר ליקוטי הרי״מ : על התורה וליקוטים / אמרות קודש מאת... יצחק מאיר ... מגור ; נלקט ונערך ע״י משה בצלאל אלתר.
Bet Shemesh : a, 770 [2009 or 2010]
2 v. ; 25 cm.
BS 1225 A5.589 2009


Amit, Peninah
צדפים קונכיות ומלחמה : שירים / פנינה עמית.
Raʻananah : Even Ḥoshen, 2009.
55 p. ; ill. : 23 cm.
PJ 5055 .12 M5.8 T7.3 2009


Ayalon, Lea
הנה השם : ספר שני מתוך טרילוגיה / לאה אילון.
Raʻananah : Even Ḥoshen, 2009.
75 p. ; 21 cm.
PJ 5054 A9.85 H5.6 2009


Barton, George A. (George Aaron), 1859-1942
The Semitic Ishtar cult / George Aaron Barton.
Piscataway, N.J. : Gorgias Press, 2007
[32], 74 p. ; 23 cm.
BL 1605 I 8 B3.7 2007


Behar, Almog, 1978-
חוט מושך מן הלשון : שירים 1996־2008 / אלמוג בהר.
Tel Aviv : ʻAm ʻoved, 2009.
142 p. ; 23 cm.
PJ 5055 .15 E4.758 H8.8 2009


Blaikher, Mosheh
שמונה פרקים לרמב״ם : הבנת הנפש מתוך מבט של תורה / משה בלייכר.
Ḳiryat Arbaʻ : Me-ʻemeḳ Ḥevron, 770 [2009 or 2010]
198 p. ; 25 cm.
BJ 1287 M6.3 T4.73 2009


Carlebach, Shlomo
סיפורי נשמה / שסיפר ר׳ שלמה קרליבך ; עריכה ופירוש שמואל זיוון.
[Tel Aviv?] : Sh. Ziṿan, 2009-
v. : ill. ; 22 cm.
BM 532 C3.726 2009


Danzig, Abraham ben Jehiel Michal, 1748-1820
ספר זכרו תורת משה : עם פסקי משנה תורה : כולל כל הלכות שבת בקיצור נמרץ בטעמו של כל דבר / חברו אברהם דאנציג.
880-08 Yerushalayim : Efrayim Binyamin Ḳatsenelbugen, 770 [2009 or 2010]
81 p. ; 25 cm.
BM 685 D3 2009


Daṿid Shelomoh, di-ḳ.ḳ. Soroḳo, 18th/19th cent.
ספר ערבי נחל : חיבור נפלא על התורה / שחיבר ... דוד שלמה, האב״ד דק״ק סראקא.
Ashdod : Mekhon hotsaʼat sefarim "Mir", 769 [2008 or 2009]
4 v. : facsim. ; 25 cm.
BS 1225 E8.5 2008


Dayan, Nisim
ספר ברית יצחק : נ״ח מאמרים בהלכה ובאגדה מענייני ברית מילה / נסים דיין.
Bene Beraḳ : N. Dayan, 770 [2009 or 2010]
172 p. ; 25 cm.
BM 705 D3.9 2009


Dayan, Nisim
ספר דן ידין : חדושי הלכות : ולדן אמר חדושי אגדות, על מסכת סוכה, ובסופו קונטרס קנקן חדש, מעט מאמרים בענינים שונים / נסים דיין.
Bene Beraḳ : N. Dayan, 770 [2009 or 2010]
177 p. ; 25 cm.
BM 506 S9.3 D3.8 2009


Dayan, Nisim
ספר לאות ולזכרון : ל״ג מאמרים בהלכה ובאגדה מענייני בר מצוה / ממה שחנני... נסים דיין.
Bene Beraḳ : N. Dayan, 770 [2009 or 2010]
106 p. ; 25 cm.
BM 707 D3.9 2009


Dayan, Nisim
ספר מים חיים : כ״ג מאמרים חדושים ובאורים בהלכה ובאגדה בעניינים שונים / ממה שחנני... נסים דיין.
Bene Beraḳ : N. Dayan, 770 [2009 or 2010]
76 p. ; 26 cm.
BM 520.3 D3.96 2009


Edri, Yehudah
נשים בתנ״ך ובאספקלרית חז״ל : ערכים ביוגרפיים על כל נשי התנ״ך על פי הפרשנות הקלאסית והחדשה ומבחר מאמרי חז״ל על רבות מהן / מאת יהודה אדרי.
Ḳiryat Gat : Dani Sefarim, [2009]
369 p. ; 25 cm.
BS 575 E3.7 2009


Elyashiv, Binyamin Daṿid
ספר יד בנימין : ביאורים ופירושים שפוטים על מסכת ... עם מפתחות מפורטות / מאת בנימין דוד אלישיב.
Yerushalayim : B. D. Elyashiv, 770- [2009 or 2010-
v. ; 26 cm.
BM 504.2 E4.9 2009


Geʼaldor, N. (Nurit)
כי רעה הוא : דמותה של רחל כפי שהיא משתקפת ממפגשה עם יעקב, עיון בפשוטו של מקרא, פרשנים ודברי חז״ל / כתיבה ועריכה נ. גאל־דור על פי שיטתו העיונית של הרב משה בלייכר.
Ḳiryat Arbaʻ : Me-ʻemeḳ Ḥevron, 770 [2009 or 2010]
55 p. ; 25 cm.
BS 580 R3.3G3 2009


Ginzburg, Yitsḥaḳ
אותיות לשון הקודש / יצחק גינזבורג.
Kefar Ḥabad : ʻAmutat Gal-ʻEnai, 769 [2008 or 2009]
472 p. ; 24 cm.
BM 538 L3.4 G5.6 2008


Gros Seneh, Avraham ben Shelomoh, ha-Kohen.
ספר משנת אברהם : בגודל מעלת וסגולת לימוד המשניות / נערך ונסדר ע״י אברהם בן ... שלמה הכהן גראס סנה.
Yerushalayim : a, 769 [2008 or 2009]
2 v. ; 22 cm.
BM 497.85 G6.8 2008


Halamish, Aviva
מאיר יערי : ביוגרפיה קיבוצית : חמישים השנים הראשונות 1974־1897 / אביבה חלמיש.
Tel Aviv : ʻAm ʻoved, 2009.
408 p. : ill. ; 23 cm.
DS 151 Y2.5H3 2009


Halberstam, Jekutiel Jehuda
ספר שפע חיים : רעוא דרעוין, דרך חיים תוכחת מוסר, מאמרי התעוררות והדרכה, דברים חוצבים להבות אש ממקור מים חיים, אמרות ה׳ אמרות טהורות / מאת ... יקותיאל יהודה הלברשטאם .....
Netanyah : Mekhon shefaʻ ḥayim, 769- [2009-
v. ; 25 cm.
BS 1225 .53 H3.48 2009


Ḥamudot, Daṿid
חיי רוחי : עיונים במסכתות סוכה, קדושין, בבא מציעא / דוד חמודות ; [עריכה, אלימלך קליין].
Merkaz Shapira : ha-Makhon ha-Torani Yeshivat Or ʻEtsyon, 769 [2009]
228 p. ; 25 cm.
BM 506 S9.3 H3.628 2009


Hazaz, Haim, 1898-1973
בצלן של מלכויות : סיפורים / חיים הזז.
Yerushalayim : Mosad Byaliḳ, 2009.
307 p. ; 23 cm.
PJ 5053 H3.84 B4.8 2009


Hershlag, Puʻah
תנאים של ציפה : שירים / פועה הרשלג; תצלומים מקולפים, מאיה כהן לוי.
Raʻananah : Even Ḥoshen, 2009.
109 p., [12] p. of plates : col. ill. ; 23 cm.
PJ 5055 .23 E7.75 T4.5 2009


Joseph Ḥayyim ben Elijah al-Ḥakam, ca. 1834-1909
ספר שפתי חיים : דרושים לארבע שבתות ... / יוסף חיים.
Yerush .t.ṿ. [z.o. Yerushalayim] : Y. ben D. Salem, 769 [2009]
18, 332 p. : ill. ; 25 cm.
BM 740 J6.7 2009


Joseph Ḥayyim ben Elijah al-Ḥakam, ca. 1834-1909
ספר תשובה מחיים : דרושים לשבת תשובה : דרושים וחקירות נפלאות, לשבת תשובה ... / אשר חיקר ואיזן ותיקן משלים רבים, יוסף חיים ; הגיה ערך והכין לדפוס, ישועה בן דוד סאלם, ועל ידו השנ'י הגהה פיסוק ומקורות, יוסף חיים מזרחי.
Yerushto [i.e. Jerusalem] : Y. Ben D. Salim, 769 [2009]
20, 330 p. ; 25 cm.
BM 747 Y6.5 J6.7 2009


Kravitz, Asher
קלמן קימרלינג : חוקר פרטי, בעזרת השם / אשר קרביץ.
Tel Aviv : Yediʻot aḥaronot : Sifre ḥemed, 2009.
378 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .28 R4.3 K3.5 2009


Lasker-Schüler, Else, 1869-1945
ועיני טפות כבדות ואפלות / אלזה לסקר־שילר ; מגרמנית, יהודה עמיחי ; [ציורים מאת אלזה לסקר־שילר].
[Tel Aviv] : Hotsaʼat Ḳeshev le-shirah, [2008]
86 p. : ill. ; 23 cm.
PT 2623 A7.6 A5.415 2008


Lipyets, Yitsḥaḳ
ספר מטעמים : וספר מטעמים החדש, מקורות טובים על מנהגי ישראל מקודשים / יצחק בר״מ ליפעיץ משעדליץ.
Ashdod : Otsar ha-sefarim, 769 [2008 or 2009]
214 p. ; 25 cm.
BM 700 L5.3 2008


Lugasi, Yaʻaḳov Yiśraʼel
משפט לא־להי יעקב : שיחות חיזוק ומוסר לימים הנוראים לפרטיהם : אלול, ר״ה עשרת ימי תשובה, כפור סוכות / יעקב ישראל לוגאסי.
Yerushalayim : Y.Y. Lugasi, 769 [2008 or 2009]
560 p. ; 25 cm.
BM 693 T6L8.4 2008


Lupu, Gadi, 1958-
שמשון : שירים / גדי לופו.
Tel Aviv : Geṿanim, c2009.
95 p. ; 25 cm.
PJ 5055 .33 U7.9 S5.4 2009


Luzzatto, Moshe Ḥayyim, 1707-1747
מסילת ישרים / משה חיים לוצאטו ; בצירוף תמצית ממרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק בראש כל פרק ושיחת רבנו הרב צבי יהודה על הקדמת הספר ; [הגהה נחום סטפנסקי].
Bet El : Sifriyat Ḥaṿah, 2009
208 p. ; 15 cm.
BJ 1287 L8.3 M3.3 2004b


Merilus, Yiśraʼel.
פיצוח הקוד השמימי / ישראל מרילוס.
[Tel Aviv?] : Y. Merilus, 2009.
239 p. : ill. ; 20 cm.
BF 1714 J4M4.7 2009


Nachmany-Gafny, Emunah
Dividing hearts : the removal of Jewish children from Gentile families in Poland in the immediate post-Holocaust years / Emunah Nachmany Gafny ; [translated from the Hebrew by Naftali Greenwood].
Jerusalem : Yad Vashem, 2009.
389 p. : ill. (some col.) ; 23 cm.
D 804.48 N3.313 2009


Nachmias, Eli
ואדי סאליב : המיתוס ושיברו : מאורעות ואדי סאליב במבט מחקרי חדש / אלי נחמיאס, רון שפיגל.
Ḥefah : A. Naḥmias ṿe-R. Shpigel, 2009.
224, 4 p. : ill. ; 24 cm.
DS 110 H2.8 N3.3 2009


Ne'eman, Aviva.
חברון שלנו / אביבה נאמן.
Zikhron-Yaʻaḳov : Itai Baḥur, [2009]
295 p. : ill. ; 28 cm.
CT 1919 P3.75 J3.64 2009


Noach, Haia.
הכפרים שישנם ואינם : הכפרים הבדואים הלא־מוכרים בנגב / חיה נח.
Ḥefah : Pardes, 2009.
204 p. : ill, maps ; 23 cm.
DS 113.75 N6.3 2009


Okon, Nechushtan
חיוך של דולפין / נחושתן אוקון.
Tel Aviv : Yediʻot aḥaronot : Sifre ḥemed, 2009.
287 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .36 K6.6 H5.9 2009


Rabiʻa, Ḥayim Shimʻon.
ספר מלך ביופיו : נבוא בקצ׳ר אמיץ, נקודי׳ם נקודי׳ם המה זעיר פה זעיר שם, נקודות אור זורח, שביבי קודש והגיגים מפעולת ... כבוד מרן עובדיה יוסף / חיים שמעון רביע.
Betar ʻIlit : Mekhom Mamlekhet ha-Mizraḥ, 769 [2008 or 2009]
233 p. ; 23 cm.
BM 755 Y6.74 R3.2 2008


Ron-Moriyah, Sofiyah
החתן העשירי / סופיה רון־מוריה.
Ḥolon : Ofir, 2009.
358 p. ; 21 cm.
PJ 5055 .39 O 5.25 H3.8 2009


Rubinshṭain, Mosheh ben Eliʻezer
ספר פרפרת התורה : על התורה : מפתחות על פרפרת התורה ופרפרת משה ע״פ סדר הש״ס הר״מ והשו״ע וכן ע״פ סדר הענינים / מנאי משה בן ... אליעזר רובינשטיין.
Bene Beraḳ : M. Rubinshṭain, 770 [2009 or 2010]
654 p. ; 25 cm.
BS 1225 .53 R8.2 2009


Shapira, Aryeh ben Mosheh Shemuʼel
ספר אבני אש : ובו ביאורים בענינים שונים שבסוגיות הש״ס / אריה בן משה שמואל שפירא.
Ḳiryat Sefer : [ḥ. mo. l.], 769 [2008 or 2009]
500 p. ; 25 cm.
BM 504.2 S3.995 2008


Shapira, Yitsḥaḳ.
תורת המלך : בירורי הלכה בענייני מלכות ומלחמות שנתבררו במכון התורני שעל יד ישיבת 'עוד יוסף חי' / יצחק שפירא, יוסף אליצור.
Lev ha-Shomron : Mekhon ha-Torani sheʻal yad yeshivat ʻOd Yosef Ḥay, 5770- [2009 or 2010]-
v. ; 24 cm.
BM 538 P3 S4.36 2009


Stern, Elazar, 1956-
משא כומתה : ניווטים בגובה העיניים / אלעזר שטרן ; עורך : שחר אלתרמן.
Tel Aviv : Yediʻot aḥaronot ; Sifre Ḥemed ; Miśkal, c2009.
319 p., [24] p. of plates : ill. ; 23 cm.
DS 126.6 S7.4A3 2009


Strobel, Till.
Jüdisches Leben unter dem Schutz der Reichserbmarschälle von Pappenheim 1650-1806 / Till Strobel.
Epfendorf : Bibliotheca academica, 2009.
xi, 429 p. : 1 fig., 9 genealog. tab., 9 maps, 29 tab. ; 25 cm.
DS 134.36 P3.6S7 2009


Troibe, Sh.
מאה אחוז / ש. טרויבע.
Yerushalayim : Feldhaim, 770 [2009 or 2010]
234 p. ; 24 cm.
BM 85 I 8T7 2009


Ṿaldenberg, Śimḥah Bunem.
ספר בינת שמחה : מסכת עירובין : חידושים וביאורים בעניני מחיצות ; קונטרס תיקון עירובין ; מכתבים / מאת שמחה בונם ולדנברג.
Yerushalayim : Mishpaḥat Ṿaldenberg, 769 [2009]
323 p. : ill. ; 29 cm.
BM 506 E9V3.3 2009


Ṿalder, Ḥayim
אנשים ללא מסכות / חיים ולדר.
Bene Beraḳ : Ḥayim Ṿalder, 770 [2009 or 2010]
223 p. ; 25 cm.
PJ 5055 .47 A5.5 A6.3 2009


Vandervelde, V. Denis
The bombardment of Acre, 1840 : a study in postal history / by V. Denis Vandervelde.
Exeter : Holyland Philatelic Society, 2010.
20 p. ill. ; 30 cm.
HE 7186 V3.6 2010


Yanai, Zvi, 1935-
מאוחר מדי / צבי ינאי.
Yerushalayim : Keter, c2009.
314 p. : ill. ; 21 cm.
PJ 5055.5 A5.4 M4.8 2009


Yeshivat Esh ha-Torah.
כחודו של מחט : מדריך לקרוב רחוקים / ישיבת אש התורה.
Yerushalayim : Yeshivat "Esh ha-Torah", 769 [2009]
161 p. ; 22 cm.
BM 562 Y4.7 2009


Yosef Yitsḥaḳ
ספר שלחן המערכת : אסיפת דינים מערכות לפי סדר הא-ב : תשובות בהלכה, אסיפת דינים, וכללים בש"ס ובפוסקים, ומאמרים על דרך הלימוד והפסיקה ההלכתית / חיברתיו וערכתיו יצחק יוסף.
Yerushalayim : Esh Pituḥim, 770- [2009 or 2010-
v. ; 28 cm.
BM 521 Y6.846 2009